Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 20.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

№51/20.10.2017г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово на основание чл. 28, ал.1 и ал. 2 и чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите лица, че с решение по Протокол №2 от 18.10.2017г. са одобрени/приети помощните планове по § 4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ  за общо 34,24 ха. в следните местности в землището на гр.Смядово, общ.Смядово, област Шумен: „Дулите“ к.р. №207 (с площ 4,69 ха.);  “Борджиев трап“ к.р. № 238 (с площ 3,21 ха.); „Палищата“ к.р. №286 (с площ 4,69ха.); „Коренището“ к.р. № 208, к.р. 232 и к.р. 286 (с обща площ 10,04 ха.); „Бостанлъка“ к.р.№ 227 ( с площ 0,59 ха.); „Брайковец“ част от к.р. № 237, к.р 194 и к.р.195 ( с обща площ 5,25 ха.); „Жеков кладенец“ к.р. №193, к.р. 188 ( с обща площ 5.77 ха.).

Планът е изложен в сградата на общината, отдел „ТСУТО“ ет.1, стая 3.  На основание чл. 28б, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на общината.