Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

понеделник, 13.11.2017 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл. 128, ал. 3 ЗУТ

№ 56/13.11.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиране на  ПИ с идентификатор 67708.306.464   (адм. адрес: ул. “Ивайло“ №1)  по кад. карта на гр.Смядово, представляващ част от УПИ І-Жилищно строителство от кв. 74 по регулационния план на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен.

На основание чл. 128 ал. 5 от ЗУТ  в 14-дневен срок от съобщението, (от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.