Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление

петък, 17.11.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

№ 60/17.11.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „изменение на подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІІ-461 от кв.72 по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен, като се промени предназначението му от „Предимно производствени и складови сгради, магазини, площадки за изкупуване, третиране и съхранение на отпадъци  и опаковки от хартия, картон, пластмаса“ в „за малкоетажно жилищно застрояване и за търговска дейност“, смесена устройствена зона – предимно за малкоетажно жилищно застрояване и за общественообслужващи дейности – одначена, като (Сжо).

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от подписването в техническата служба или от получаване на настоящото обявление по пощата с обратна разписка на съобщението по чл.128 ал. 3 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

ПУП (3.03 MB, PDF)

Обявление | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.