Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ

понеделник, 27.06.2022 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Във връзка с изпълнението на Дейност №4 "Осигуряване на мотивационни, професионални и специализирани обучения и субсидирана заетост на лица, представители на ромската общност /целевите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“  по проект BGLD-3.002-0004 „Въвеждане на интегрирани мерки в подкрепа на уязвимите групи в общините Смядово, Ветрино и Болярово“, финансиран с Договор №Д03-11 от 11.04.2022 г. по процедура BGLD-3.002 „Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

„РАБОТНИК КУХНЯ“

Брой свободни работни места:

  • Работник кухня – 3 бр., с код по НКПД: 94120003. Място на работа: община Смядово, град Смядово, Домашен социален патронаж ... виж (288.96 KB, PDF) повече.

Документи за кандидатстване:

Заявление (образец (135.43 KB, DOCX))

Автобиография (образец (102.09 KB, DOCX))

Декларация при кандидатстване (образец (134.39 KB, DOCX))

Уведомление за защита на личните данни (образец (134.38 KB, DOCX))