Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление № 67 от 15.12.2017 г. по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ

петък, 15.12.2017 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.3 от ЗУТ

№ 67/15.12.2017 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ:

В Община Смядово е представена скица-предложение и издадена Заповед №763/14.12.2017 г. за „разрешаване за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - /план за застрояване/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІХ-1054 от кв. 62в, гр.Смядово, общ. Смядово, от „жилищна зона с ниско застрояване” с конкретно предназначение на имота „за търговия, автоцентър, автомивка и жилищно строителство”, устройствена зона за „смесена – обществено обслужваща и жилищно /малкоетажна/”, – означена като (Сож). Да се предвидят следните устройствени нормативи:

• начин на застрояване–свободно и свързано застрояване с УПИ VІІІ-1055;

• максимална височина на застрояване –  до 10 м., от 1 до 3 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) - от 20 до 60 на сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) - от 0,5 до 1,2;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая № 3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

На основание чл. 128 ал. 3 отЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.