Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

петък, 21.06.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 56/21.06.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №357/21.06.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти VII-542 и VІII-542 в квартал 1  по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като се обединят в един УПИ VII-542 от кв.1, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 542, съгласно заповед №293 от 23.05.2019г. на Кмета на Община Смядово. Проектира се нова улица – тупик с о.т 4а, 4б и 4в.

 

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил:

                   /инж. Калоян Киров/