Република България ● Община Смядово

Езици

Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

четвъртък, 12.12.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

 

№ 122a/02.12.2019 г.

 

            Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №782/29.11.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот V-77  от кв.4, с. Кълново, общ. Смядово, обл. Шумен, като с плана за застрояване се променя предназначението на УПИ V-77 от „малкоетажно жилищно застрояване“ в за “жилищни сгради и сгради за безвредни производствени дейности-кравеферма”, устройствена зона за малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Мж).

Да се предвидят следните нормативи:

- начин на застрояване – свободно и свързано застрояване между УПИ V-77 и УПИ VIII -76, означено с буква “д”

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

 

Изготвил: /п/

инж. Калоян Киров

Директор „СА“

Обявление по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.