Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

петък, 02.11.2018 г.
Категория: 

изх. № 80/08.10.2018 г.

ДО ЦВЕТАНКА КРАЙЧЕВА ХВЪРЧИЛКОВА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.128, ал.2 ЗУТ

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулирани поземлени имоти Х-14, и ХІ-14 от квартал 62 с. Веселиново, общ. Смядово, обл. Шумен, като двата се обединят в един УПИ Х-14 и се образува нов УПИ ХІV-544 за озеленяване. Вътрешната дворищнорегулационна граница се поставят в съответствие с имоти с пл.№14 и 544.

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

 

 

Изготвил:

инж. Росица Савева

Старши специалист „ТСУ“