Република България ● Община Смядово

Езици

ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

петък, 02.11.2018 г.
Категория: 

изх. № 81/08.10.2018 г.

ДО СТОЯНКА ИВАНОВА ГЕРЧЕВА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ

 

          Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.128, ал.2 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

В Община Смядово е представен Проект за „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІ-26 от кв.28, с.Кълново, общ. Смядово, като се извърши делба и се обособят два самостоятелни урегулирани поземлени имоти.

Поканваме Ви да направите съответната справка. Проектът е изложен в стая №3 на Общината. При явяването Ви е задължително да носите документи за собственост, както стари скици и други  за сведение. Ако имотът е станал наследствен, при посещението молим да представите данни за имената и адресите на наследниците или пълномощно от тях.

 

Изготвил:

инж. Росица Савева

Старши специалист „ТСУ“