Република България ● Община Смядово

Езици

Обявления по чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ

вторник, 02.07.2019 г.
Категория: 

О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 59/02.07.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №380/01.07.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: урегулиране на УПИ XІV-183 от кв.15 по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен по съществуващи граници на ПИ с идентификатор 67708.306.134.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

Изготвил: /п/

                   инж. Калоян Киров


О Б Я В Л Е Н И Е

по чл.124б, ал.2 ЗУТ

№ 60/02.07.2019 г.

 

Дирекция “Специализирана администрация” при Община Смядово, на основание чл.135, ал.7 от Закона за устройство на територията, съобщава на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ:

 С Решение/Заповед №379/01.07.2019г. на Общински съвет Смядово/Кмета на Община Смядово е разрешено изработването на  „ подробен устройствен план - /план за регулация/; /план за застрояване/; /план за регулация и застрояване/; /работен устройствен план/; /парцеларен план/, в обхват: част от урегулиран поземлен имот ІХ-озеленяване от кв.103, представляващ ПИ с идентификатор № 67708.308.224 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.        План за регулация:  урегулирание на ПИ с идентификатор № 67708.308.224, попадащ в част от УПИ ІХ-озеленяване от кв. 103 по плана на гр.Смядово, като самостоятелен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ-224 от кв.103, като  уличнорегулационните и дворищнорегулационните линии съвпадат с кадастралната карта на гр.Смядово. Коригира се уличнорегулационна граници да съответства на кадастралната карта в следствие на което се коригира и осовата линия с нови осови точки от о.т. 330а до о.т. 330ж. 

1.2.         План за застрояване: от УПИ ІХ-озеленяване се обособява самостоятелен УПИ ХVІІ-224 от кв. 103 по плана на гр.Смядово, като се  изменя устройствената му зона от «озеленяване» в «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ). Да се предвидят следните устройствени нормативи:

• максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) -  от 0.5 до 1.2;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.    

Изготвил: /п/

                   инж. Калоян Киров