Република България ● Община Смядово

Езици

Обявления за конкурси

понеделник, 06.01.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 Началник отдел „Териториално селищно устройство и техническо осигуряване”

в Дирекция ”Специализирана  администрация”

Общинска администрация, гр.Смядово със седалище и адрес: гр.Смядово, пл. “Княз Борис І” №2 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №3/02.01.2020г. на Кмета на Община Смядово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Началник отдел „Териториално селищно устройство и техническо осигуряване” в Дирекция „Специализирана администрация”, в общинска администрация Смядово

 2. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал. от ЗДСл.: Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;Да е дееспособно лице; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат  съответната длъжност;да имат завършено висше образование и придобита образователна- квалификационна „бакалавър”  по специалност „Геодезия“ или „магистър” с Магистърска програма „Геоматика“

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • степен на образование –висше „бакалавър”; професионален опит - 4 години; ранг – ІІІ младши.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  • Допускане по документи
  • Тест
  •  Интервю

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; декларация по чл.17, ал.2, т.1 от цитираната наредба; копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят до 17.01.2020г./петък/ на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2, в Деловодството на Общинска администрация, гр. Смядово лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Началника на отдел Териториално селищно устройство и техническо осигуряване организира, планира, координира, контролира, ръководи  и  отговаря за дейността,  и за изпълнението на задачите, възложени на служителите от  отдела.  Подпмага  реализирането на правата и задълженията на Директора на Дирекция “ Специализирана администрация “ и кмета на общината. Ръководи методически и професионално,  административното изпълнение на конкретните задачи поставяни за изпълнение и разработвани от отдела или от отделни служители.Отговаря в рамките на дадените му компетенции при  разработването на задачи  със съответните органи на  държавно управление, местните органи на управление и други  организации.

9. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Иванка Петрова Николова/п/

Кмет на Община Смядово

 

Документи:

Заповед за откриване на конкурс (86.5 KB, DOC)

Обявление (75 KB, DOC)

Заявление (67.5 KB, DOC)

Декларация (23 KB, DOC)

Информация за длъжността (41.5 KB, DOC)


ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

 Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ”

в Дирекция ”Специализирана  администрация”

Общинска администрация, гр.Смядово със седалище и адрес: гр.Смядово, пл. “Княз Борис І” №2 на основание чл.10а, ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №2./02.01.2020г. на Кмета на Община Смядово обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1. Конкурсът се обявява за длъжността Началник отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности ” в Дирекция „Специализирана администрация”, в общинска администрация Смядово

 2. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал. от ЗДСл.: Да са български граждани, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;Да е дееспособно лице; да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат  съответната длъжност;да имат завършено висше образование и придобита образователна- квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” Екология и опазване на околната среда; или в сферата на хуманитарните науки.

3. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  • степен на образование –висше „бакалавър”; професионален опит - 4 години; ранг – ІІІ младши.

4. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  • Допускане по документи
  • Тест
  •  Интервю

5. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  • заявление за участие в конкурс съгласно Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители; декларация по чл.17, ал.2, т.1 от цитираната наредба; копие от диплома за завършено висше образование; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

6. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят  до 17.01.2020г./петък/ на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” №2, в Деловодството на Общинска администрация, гр. Смядово лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, находящо се на първи етаж в сградата на Общинска администрация, гр.Смядово и се публикуват в електронната страница на общината.

8. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Началника на отдел „Регионално развитие, екология и хуманитарни дейности” организира, планира, координира, контролира, ръководи  и  отговаря за дейността,  и за изпълнението на задачите, възложени на служителите от  отдела.  Подпмага  реализирането на правата и задълженията на Директора на Д-я “ Специализирана администрация “ и кмета на общината. Ръководи методически и професионално,  административното изпълнение на конкретните задачи поставяни за изпълнение и разработвани от отдела или от отделни служители.Отговаря в рамките на дадените му компетенции при  разработването на задачи  със съответните органи на  държавно управление, местните органи на управление и други  организации.

9. Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността: за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

Иванка Петрова Николова/п/

Кмет на Община Смядово

 

Документи:

Заповед за откриване на конкурс (86.5 KB, DOC)

Обявление (76 KB, DOC)

Заявление (67.5 KB, DOC)

Декларация (23 KB, DOC)

Информация за длъжността (41.5 KB, DOC)