Република България ● Община Смядово

Езици

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане и последващо изменение на издадено Разрешително за експлоатация № 58/2007 г.

петък, 17.10.2014 г.
Категория: 

ОБЩИНА СМЯДОВО

На основание чл. 111, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документацията за преразглеждане и последващо изменение на издадено Разрешително за експлоатация № 58/2007 г. по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), изменено с Решение № 01-58/2009 г., изменено с Решение № 02-58/2013 г. на предприятие с висок рисков потенциал "Максам СЕ България" ЕАД - площадка гр. Смядово с оператор "Максам СЕ България" ЕАД, гр. Габрово във връзка с предвидена промяна в работата на предприятието - обработка на вторичен тротил (топене и люспиране) от делаборация на мини, снаряди и други боеприпаси.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 месец, всеки работен ден в периода от 17.10.2014 г. до 17.11.2014 г., в сградата на общината, пл. "Княз Борис I" №2, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.

Лице за контакти:

Димитрина Маринова - Началник отдел "Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци",
тел. 05351/2130.