Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

понеделник, 16.04.2018 г.
Категория: 

ПОКАНА

 

за обществено обсъждане и консултиране на актуализирана

Програма за управление на отпадъците на община Смядово

за периода 2017-2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

Община Смядово има удоволствието да Ви покани да участвате в обществено обсъждане и консултиране на актуализиран вариант на Програма за управление на отпадъците на община Смядово за периода 2017-2020 г., което ще се проведе на

 

07.05.2018 г. от 11,00 часа,

в заседателната зала

на Общинска администрация Смядово

 

Проектът на документа може да намерите на сайта на Община Смядово на адрес: http://smyadovo.gateway.bg/bg/articles/poleznainformaciya/ekologiya

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

З А П О В Е Д

№ 145-1

гр. Смядово 05.04.2018 г.

 

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се осигури обществен достъп до актуализирания вариант на Програмата за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2017-2020 г.

Актуализирания вариант на програмата е на разположение на обществеността в продължение на 30 дни, всеки работен ден в периода от 05.04.2018г. до 05.05.2018 г. в сградата на общината на пл. „Княз Борис I“ № 2, етаж 2, стая № 5, всеки работен ден от 08:00 часа  до 17:00 часа и на интернет страницата на общината – http://smyadovo.gateway.bg/bg/articles/poleznainformaciya/ekologiya

Определям лице за контакти: Димитрина Маринова – Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово, тел. за връзка: 05351/2130. 

Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, в писмен вид, заведени в деловодството на общината. 

Да се проведе обществено обсъждане и консултиране на актуализирания вариант на Програма за управление на отпадъците на община Смядово за периода 2017-2020 г., на 07.05.2018г. от 11,00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Смядово.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Елка Кайкова – Секретар на Община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА  /П/

Кмет на Община Смядово                                                                                                            

 

Изготвил: /П/

Димитрина Маринова

Началник отдел „Регионално развитие,

екология, хуманитарни дейности и местни данъци“

 

Актуализиран вариант на Програмата за управление на отпадъците на Община Смядово за периода 2017-2020 г. (2.57 MB, PDF)