Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

петък, 09.11.2018 г.
Категория: 

 

 

Община Смядово успешно приключва реализацията на проект

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Община Смядово, в качеството си на бенефициент, успешно приключи реализирането на проект „Предоставяне на иновативни социални услуги за активно включване в община Смядово”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в изпълнение на Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.005-0048-C04.

Основната цел на проекта беше да се създаде пример за комплексна подкрепа и качествена социална услуга за реално нуждаещите се лица, съобразно техните индивидуални потребности. Това беше постигнато чрез изпълнението на специфичните цели: Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда; Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи и на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, чрез предоставяне на комплекс от социални и здравни услуги и създаване и функцониране на иновативна форма на социални услуги в общността.

Дейностите на проекта стартираха на 01.07.2017 г. и те бяха насочени към следните целеви групи:

  • Икономически неактивни лица;
  • Хора с увреждания и техните семейства;
  • Семейства с деца с увреждания;
  • Деца и възрастни в риск.

Чрез реализиране дейностите по проекта се допринесе за повишаване на мотивацията на неактивните лица за активно поведение на пазара на труда. След предоставяне на обучение на 27 лица, те бяха мотивирани да търсят работа, да работят или да се регистрират в бюрото по труда. Професионалното ориентиране и консултиране спомогна за придобиване на умения за активно поведение на пазара на труда и трудова реализация.

Бяха изпълнени следните 11 заложени дейности:

Дейност 1. Дейност за организация и управление на проекта

Дейност 2. Дейност по информация и комуникация

Дейност 3. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове или на хората с увреждане

Дейност 4. Осигуряване на заетост на лицата, от целевите групи след предоставяне на обучение на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период от 6 месеца

Дейност 5. Адаптиране и оборудване на работно място за лицата с увреждания

Дейност 6. Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, вкл. чрез иновативни междусекторни услуги в общността и в домашна среда, според индивидуалните потребности на човека с увреждане и чрез информационно-образователни и здравно-консултативни услуги

Дейност 7. Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Смядово, общ. Смядово

Дейност 8. Разкриване на социална услуга в общността «Личен асистент»

Дейност 9. Разкриване на социална услуга в общността «Социален асистент»

Дейност 10. Иновативна социална услуга – „Мобилен екип за подкрепа в домашна среда, чрез предоставяне на социално-здравни услуги за активно включване“

Дейност 11. Обновяване и текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услугите и доставка на подходящо оборудване и обзавеждане

 

Като една от добрите услуги, предоставяни по проекта се отчита възможността за използване на специализирано транспортно средство за хора с увреждания, благодарение на което потребителите по проекта имаха достъп до здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти и лечебни заведения, намиращи се в градовете Велики Преслав, Шумен и Варна. Също така бяха превозвани медицински лаборанти до домовете на хората, с ограничена двигателна активност, бяха закупувани лекарствени средства, които липсват в местните аптеки. Хора с увреждания бяха превозвани при посещения на социални мероприятия.

Иновативна социална услуга, която се предоставяше по проекта и която е единствена по рода си в област Шумен, е т. нар. дистанционна грижа – „паник-бутон“. 10 лица с увреждания и които са трудно подвижни и в невъзможност за самообслужване и потребност от постоянна грижа, се възползваха от тази услуга, като те имаха възможност, чрез паник-бутона да сигнализират за проблем, който се регистрираше в журнал и в зависимост от проблема, екипът на проекта предприемаше съответни адекватни мерки за решаване на възникналата ситуация. Най-често, потребителите сигнализираха при наличието на здравословен проблем, на който се отзоваваха социалния работник, медицинската сестра и при необходимост се сигнализираше в Центъра за спешна медицинска помощ.

Успешната реализация на горепосочения проект е предпоставка и гаранция за създаване на устойчив модел за осигуряване на достоен живот и предоставяне на качествени социални услуги за активно включване в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална изолация.

Община Смядово има удоволствието да Ви покани на Заключителната пресконференция по повод представяне на осъществените  дейности, постигнатите цели и резултати, вследствие от успешната реализация на  визирания проект. Събитието ще се проведе на 27.11.2018 г. от 11:00 ч., в Музеен комплекс - гр. Смядово, ул. „Черковна” № 4.

www.eufunds.bg