Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

понеделник, 13.01.2020 г.
Категория: 

П О К А Н А

        На основание чл.84, ал.6 от  Закона за публичните финанси и Наредбата  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово,

  КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО – Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА,

    Кани жителите на Община Смядово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на проекта на бюджет за 2020 г. на Община Смядово.

     Публичното обсъждане ще се проведе на 20.01.2020 година /понеделник/ от 10,00 часа в Заседателна на Община Смядово.

  Предложения, свързани с проекта на Бюджет 2020 г.  можете да отправяте в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинска администрация и на електронния адрес: http://smyadovo.bg