Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

понеделник, 10.02.2020 г.
Категория: 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА 2019 ГОДИНА

На основание чл.14 и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.44, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващи три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Смядово

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Смядово за 2019 г., което ще се проведе на 17.02.2020г. /понеделник/ от 16:00 часа в Конферентната зала на Община Смядово.

БОРИСЛАВ БОРИСОВ /П/

Председател на Общински съвет Смядово