Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

четвъртък, 01.06.2017 г.
Категория: 

 

 

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на

Европейския социален фонд

ОБЩИНА СМЯДОВО

Проект № BG05M9OP001-2.002-0002-C001

 „Качествена грижа за достоен живот в община Смядово”


 

На 05.06.2017 г. (понеделник) от 13.30 ч. в сградата на Музеен комплекс, гр. Смядово ще се проведе заключителна пресконференция по проект: „Качествена грижа за достоен живот в Община Смядово“, относно реализирането на проекта и отчитане на резултатите от изпълнението на проектните дейности.