Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

четвъртък, 27.07.2017 г.

С Д Р У Ж Е Н И Е   С   Н Е С Т О П А Н С К А   Ц Е Л

 “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО”

    гр. Дългопол 9250, ул. Г. Димитров, 105  тел. 0517/2 27 48, факс: 0517/2 21 35

 ПОКАНА

                Управителният съвет на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 ал. 5 от Устава на Сдружението, свиква извънредно Общо събрание на 14.08.2017 г. /понеделник/  от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Дългопол, при следния дневен ред:

      1. Одобрение на Стратегия на МИГ Дългопол-Смядово.

     2. Разни.

Настоящата обява е поставена  в ЦИУГ – гр. Дългопол и гр. Смядово, официалния интернет сайт на община Дългопол и на община Смядово и в кметствата на населените места на двете общини за информация на гражданите.

Всички желаещи - физически или юридически лица  да станат членове на МИГ, могат да подадат молба до Управителния съвет в сграда № 2, стая № 11 на община Дългопол и сградата на община Смядово.

Телефон за контакти:

0887002243 - Злати Златев

0886445601 – Ганка Георгиева

0887799676 – Димитрина Маринова

Председател на УС на МИГ - Дългопол

Злати Златев