Република България ● Община Смядово

Езици

Покана

четвъртък, 27.07.2017 г.

 

До представителите на местните заинтересовани страни:
местна власт, земеделски стопани,  микропреприятия, малки и средни фирми, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.

 

П О К А Н А

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО

            Във връзка с изискванията на НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Община Смядово Ви уведомява, че на 04.08.2017г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Смядово ще се проведе обществено обсъждане на разработената Стратегия за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Местна инициативна група ДЪЛГОПОЛ-СМЯДОВО.

Проектът на Стратегия за ВОМР на МИГ Дългопол-Смядово е на разположение на интересуващите се:

- в гр. Смядово -  ст.5 на Община Смядово (при Димитрина Маринова) и

- в гр. Дългопол  – ст. 11 на Община Дългопол (при Ганка Георгиева).    

            Брошура с кратко резюме на стратегията можете да намерите в сайта на Община Смядово на адрес: http://smyadovo.bg/bg/articles/mestna-iniciativna-grupa-dulgopol-smyadovo

Всички заинтересовани са поканени да се запознаят със Стратегията за ВОМР на МИГ Дългопол-Смядово и да участват в общественото обсъждане.

От Иванка Петрова Николова

Кмет на Община Смядово и член на УС на МИГ Дългопол-Смядово