Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за партньорство

сряда, 25.04.2018 г.
Категория: 

П О К А Н А

за партньорство по проектно предложение на община Смядово по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

Общинска администрация гр. Смядово отправя покана за партньорство към заинтересовани неправителствени организации, работодатели, училища, детски градини и др., за участие в проектно предложение по интегрирана процедура за приобщаване на уязвими групи финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общата цел на планираните дейности в проектното предложение е да се допринесе за повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, вкл. ромите, живеещи на територията на община Смядово, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Всички заинтересовани лица могат да подадат заявление за интерес, в свободен текст, в което да посочат:

 • Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията;
 • Предложение за дейности, които организацията/фирмата/институцията ще реализира като партньор;
 • Примерен бюджет за дейностите, които организацията /фирмата/ институцията ще реализира като партньор;
 • Опит в изпълнение на такива дейности (ако има такъв – описание) ;
 • Идеи за цялостния проект.

Допустими партньори и изисквания:

Допустими партньори за дейностите по ОП РЧР са:

 • Неправителствени организации;
 • Центрове за информация и професионално ориентиране;
 • Читалища;
 • Работодатели - под „работодател“ се разбира всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, включително община, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател;
 • Доставчици на социални и здравни услуги;
 • Социални предприятия и кооперации на хора с увреждания - за целите на настоящата процедура „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което: а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което: (i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или (ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел; б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност; Кооперации на хора с увреждания съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
 • Обучаващи организации и институции - за целите на настоящата процедура под „обучителни организации“ ще се разбира организации, които са регистрирани по реда на Закона за ПОО, Закона за народната просвета/ Закона за предучилищното и училищно образование и Закона за висшето образование;
 • Общини;
 • Национално представителни организации (към момента на обявяване на процедурата) на работниците и служителите (КНСБ и КТ „Подкрепа“) и на работодателите (Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива).

Допустими партньори за дейностите по ОП НОИР са:

 • Детски градини;
 • Училища;
 • Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност;

Важно! Партньори, които изпълняват проекти по процедури В005М20Р001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ и ВG05М20Р001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават и надграждат проектите, с цел избягване на двойно финансиране, ако проектите се застъпват в периода на изпълнение.

Допустимо е една неправителствена организация да бъде партньор в проектното предложение и да изпълнява дейности по ОП РЧР и ОП НОИР. В този случай е необходимо партньорът да отговаря на изискванията и на двете ОП и да опише капацитета на неправителствената организация за изпълнение на заложените дейности в съответните направления.

Общи изисквания за допустимост на партньора/ите по ОПРЧР и ОПНОИР:

Партньорът/ите по настоящата процедура трябва да отговарят на следните условия и да докажат:

 1. Финансов капацитет - Всеки партньор, който ще разходва средства по проекта, трябва да докаже, че разполага с финансов капацитет (съгласно приложен Счетоводен баланс за текущата финансова година - за периода от 01.01.2018г. до последния ден на месеца, предхождащ датата на кандидатстване), съобразно Методиката за оценка на финансовия капацитет на кандидатите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. - Приложение за информация към Условията за кандидатстване. Същото се отнася и за партньори ЮЛНЦ и частни детски градини и училища (ако е приложимо) по ОП НОИР. които следва да представят Отчет за приходите и разходите и Счетоводен баланс за последната приключила финансова година и за текущата година.
 2. Оперативен капацитет - приложимо за всички партньори.

Всеки партньор следва да има поне 1 година опит в управление/изпълнение на проекти и/или опит в изпълнение на дейности, подобни на тези включени в проектното предложение.

В случай, че партньорът притежава опит в изпълнение на проекти, информацията следва да обхваща не повече от 3 проекта, изпълнени през последните 5 години.

Специфични изисквания за допустимост на партньора/ите за дейностите по ОП РЧР:

 1. Партньорът е лице, със самостоятелна правосубектност, регистрирано и имащо право да осъществява дейност на територията на Република България в съответствие с действащото българско законодателство (неприложимо за партньори общини).
 2. Партньорът отговаря на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 (неприложимо за партньори, които няма да разходват средства по проекта и за партньори общини).
 3. Партньорът е вписан в регистъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП) като доставчик на социални услуги, когато ще предоставя или ще участва в предоставянето на социална/и услуга/и.

Партньорът притежава лиценз от ДАЗД, когато ще предоставя социална услуга за деца по проекта. В случай, че партньорът ще предоставя социална услуга за деца или партньорът ще участва в предоставяне на социална услуга за деца.

4. В случай, че партньорът ще извършва обучение по професионална квалификация, същият следва да притежава активна лицензия от НАПОО за професиите и/или специалностите, по които ще провежда обучението.

5. В случай, че партньорът ще извършва професионално информиране и консултиране, същият следва да притежава активна лицензия за професионално ориентиране, издадена от НАПОО.

6. В случай, че партньорът е организация, предоставяща посреднически услуги на пазара на труда, същият трябва да е регистриран в Агенция по заетостта и да притежава валидно удостоверение за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

7. Партньорът е вписан в регистъра на Агенция за хората с увреждания в случай, че е кооперация на хора с увреждания.

Специфични изисквания за допустимост на партньорите за дейностите по ОП НОИР.

 1. Партньори, които изпълняват проекти по процедури ВG05М2ОР001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и на учениците, търсещи или получили международна закрила“ и ВG05М2ОР001-3.001 „Подкрепа за предучилищното образование и подготовка на деца в неравностойно положение“ по ОП НОИР при кандидатстване по настоящата процедура следва да опишат как ще се разграничават и надграждат проектите, с цел избягване на двойно финансиране, ако проектите се застъпват в периода на изпълнение.
 2. С цел изпълнение изискването за оперативен капацитет на партньорите ЮЛНЦ по ОП НОИР се признава такъв на ЮЛНЦ, а не само на членовете на неговия екип.

Важно! Организациите, които са партньор в повече от едно проектно предложение следва да опишат и оперативния си капацитет за изпълнение на проекти на местно ниво - местни структури (офис, оборудване и др.); брой лица, заети в местните структури в конкретната община, създадени партньорства на местно ниво и др.

Заявленията за интерес могат да се подават в Информационния център на Общинска администрация Смядово,  пл. „Княз Борис І” № 2, лично или по пощата, в срок до 17.00 часа на 04.05.2018г.

Одобрените партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектното предложение и ще им бъде предложено да подпишат Споразумение за партньорство.

       Повече информация за процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 можете да получите на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/b8f6fccd-6873-42e8-bf93-5d84351bcb93

Телефон за информация: 05351/2033, лице за контакт: Димитрина Маринова

Дата: 25.04.2018 г.

 

Списък с одобрените кандидати за партньори (249.14 KB, PDF)