Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за пресконференция

вторник, 28.06.2016 г.
Категория: 

 

Уважаеми граждани и заинтересовани лица,

         Имаме удоволствието да Ви поканим на пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект: BG05M9OP001-1.002-0085 Ние сме активни и посоката избираме сами финансиран с Договор № BG05M9OP001-1.002-0085-C01, сключен между Министерството на труда и социалната политика и Община Смядово по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

          Пресконференцията ще се проведе на 01.07.2016 г.  от 10.30 ч. в Музеен комплекс гр. Смядово.

         Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“2014-2020 и има за цел да спомогне за подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места, както и устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора от 18 до 29 годишна възраст, в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение.

Обща стойност на проекта: 299 189.00 лв.

Период на изпълнение: 04.05.2016 г. - 04.05.2017 г.

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

За контакти:

Ръководител проект

Димитрина Маринова Началник отдел „Регионално развитие, екология, хуманитарни дейности и местни данъци“ в Община Смядово, тел. 05351/2130,  dim.marinova@abv.bg