Република България ● Община Смядово

Езици

Покана за публично обсъждане

петък, 13.10.2017 г.
Категория: 

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово, кметът на Община Смядово кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Смядово на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Смядово, при следните условия:

В Общинския план за развитие  и социалната политика на община Смядово се предвижда  увеличаване на социалните услуги. От няколко години общината има разработен проект“Преустройство и пристройка на детска градина за изграждане на две защитени жилища за възрастни хора с психични разстройства“

Проектът предвижда основен ремонт на бивша детска градина, която не е използвана около 20 години и преустройството и в две защитени жилища.

Социалната услуга „Защитено жилище за лица със психични разстройства“предоставя алтернатива на институционалния тип грижи, като предлага социална услуга за настаняване и подкрепа в общността на лица с психични увреждания съобразно с българското законодателство и съвременните изисквания и стандарти в социалните услуги. Създаването на две защитени дружества ще даде възможност за извеждане на осем потребители от ДВХПР с. Черни връх, а останалите осем от списъка с чакащи от общността. Целта е ресоциализацията в обществото, придобиване на нови знания и умения, възстановяване на изгубени социални умения и навици.

Потребителите ще бъдат активно включени в обществения живот на Смядово. Услугата ще се управлява от общината. Община Смядово притежава опита в управлението и предоставянето на социалната услуга "Защитено жилище за лица с психични разстройства“.

Изграждането на защитените жилища ще подобри поддръжката на изоставени общински сгради. Реализирането на проекта ще открие 10 нови постоянни работни места за социални работници и трудотерапевти.

Общата стойност на проекта е около 700 000 лв. В момента липсват програми с национално и европейско финансиране, където може да се кандидатства за преустройство и ремонт на детската градина.

Община Смядово възнамерява да кандидатства пред два различни фонда за реализиране на идеята. Максимална стойност от 300 000 лева да бъде финансирана от Фонд за енергийна ефективност, а другата част от кандидатстване по проект “Красива България“.

Стойността от Фонд енергийна ефективност ще бъде оформена като общински дълг със следните параметри.

  • Максимална стойност  300 000 лв.
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг;
  • Срок на погасяване  -  60 месеца
  • Начин на усвояване – авансово;
  • Начин на погасяване – на равни месечни вноски;
  • Начин на погасяване на лихвите – на ежемесечни вноски;
  • Лихвен процент – не повече от 5%;
  • Обезпечение – залог по реда на Закона за особените залози върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Смядово, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения  на община Смядово по  чл.52, ал.1, от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Смядово
  • Размер на административно-управленски разходи – няма.

 

Обсъждането ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Община Смядово.