Република България ● Община Смядово

Езици

Политика за мрежова и информационна сигурност и вътрешни правила

четвъртък, 25.06.2020 г.

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Смядово

Вътрешни правила относно публикуване на информационни масиви и ресурси в Портала за отворени данни в отворен формат в Община Смядово

Вътрешни правила за служителите

Вътрешни правила за работа в Система за електронен обмен на съобщения в администрацията на община Смядово

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Смядово

Вътрешни правила за класификация на информацията

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и поддръжката на хардуер и софтуер в община Смядово