Република България ● Община Смядово

Езици

Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие

Осигуряване на подходяща и рентабилна, с високо ниво на енергийна ефективност образователната инфраструктура в Община Смядово, иманентно присъщо условие за подобряване качеството на живот, жизнената и работната среда и допринасящо за устойчиво и местно развитие.

Дейности:

  • дейност 1 (Организация и управление на проекта);
  • дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта); 
  • дейност 3 (Процедури за избор на фирма-изпълнител); 
  • дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура Община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие”);
  • дейност 5 (Авторски надзор); 
  • дейност 6 (Строителен надзор); 
  • дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обекта в експлоатация); 
  • дейност 8 (Независим финансов одит).