Република България ● Община Смядово

Езици

Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово

Дейност 1 Провеждане на обучения в Института по публична администрация

1.1 Работа с електронно подписани документи - Обучение по сигнатура ИТО-5 за 3 участника – в обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи

1.2 Електронни таблици с MS EXCEL – Обучение по сигнатура ИТО-8 за 3 участника – В обучението ще бъдат включени служители, които в работата си се налага да използват електронни таблици и се нуждаят от основни систематизирани знания за анализ на данни

1.3 Контрол, одит и отчетност в администрацията – Обучение със сигнатура ФС-1 за 3 участника –В обучението ще бъдат включени служители , които в длъжностната си характеристика имат контролни функции

Дейност 2 Чуждоезиково обучение, различно от предлаганото от ИПА

Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предлаганото от ИПА 15 служители от общинската администрация ще преминат на обучение по разговорен английски език. Служителите ще бъдат включени съобразно нивото на вледеене на езика и функционалните им задължения, които включват комуникация с чужди граждани. Обучението ще им даде възможност да комуникират лично чрез написване на кратко съобщение, писмо, благодарност и др. 

Дейност 3 Компютърно обучение, различно от предлаганото от ИПА

3.1 Обучение на тема „Компютърните технологии в административната дейност” Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа.

3.2 Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление.Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, какви са очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите за да се справят успешно. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда, как да я използваме за комуникация, обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 уч. часа 

Дейност 4 Мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции

4.1 Обучение на тема "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация".

Обучението е насочено към всички служители в общината с цел повишаване на личната им мотивация за ефективна реализация на служебното място. Задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез който индивидите моделират поведението си. Продължителността на обучението е 3 дни 20 уч. часа. В обучението ще бъдат включени 44 служители. Обучението ще се проведе с откъсване от работното място на три модула: Модул 1: Принципи на изграждане и на поддържане на организационна принадлежнаст Модул 2: Връзката между личната ефективност и удовлетвореност и идентификация с организацията Модул 3: Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда

4.2 Обучение на тема "Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси”

Обучението е насочено към всички служители от общинската администрация, на които във функционалните им задължения е включено административно обслужване на граждани. Продължителността на обучението е 3 дни 24 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 участника. Обучението ще бъде реализирано с откъсване от работното място, с което се цели по-голяма ефективност на обучителния процес. Обучението ще включва три модула: Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи

Дейност 5 Дейности за информация и публичност

Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка и разпространяване на плакати – с информация за целите, резултатите на проекта популяризиране приноса на европейските структурни фондове.Те ще бъдат поставени в сградата на общината при провеждане на обученията в сградите където се провеждат. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители. Флаш памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 5 и на пресконференциите.

Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.