Република България ● Община Смядово

Езици

Продължава предоставянето на топъл обяд в община Смядово до 30.06.2022 г.

петък, 10.12.2021 г.
Категория: 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

______________________________________________________

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

По Операция „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

BG05FMOP001-5.001

 

Продължава предоставянето на топъл обяд

в община Смядово до 30.06.2022 г.

 

Община Смядово стартира дейности по операция BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“ за периода от 1 януари 2021 г. до 10 декември 2021 г.

На 09.12.2021 г. бе подписано допълнително споразумение № 3 към договор BG05FMOP001-5.001-0086-С03 „ 3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19” за удължаване на услугата „топъл обяд“ до 30.06.2022 г.

Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 324 433,89 лв.

Проект „3.1 -Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Смядово“ е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID -19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата, чрез механизма REACT-EU.

Основна цел на проекта е приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си предоставянето на топъл обяд на лицата от целевата група.

В предоставянето на Топъл обяд са включени 300 потребители  от всички населени места на общината в следните целеви групи:

  •  Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  •  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  •  Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимите целеви групи се потвърждава от дирекция "Социално подпомагане" - Велики Преслав.

Всеки желаещ следва да представи попълнено Приложение № 2  Заявление – декларация и Приложение № 20 Декларация за разкриване на данъчна и осигурителна информация за всяко съжителстващо лице.

Документи се приемат в Информационен център, в сградата на Община Смядово.

За повече информация може да позвъните на телефон 05351/2033 от 08:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

 

Приложение 2 (71.5 KB, DOC)

Приложение 20 (33 KB, DOC)