Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0032 „ОБЩИНА СМЯДОВО С ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ“

петък, 29.03.2019 г.
Категория: 

15/03/2019 г.

ПРОЕКТ

BG05M9OP001-2.018-0032 „ОБЩИНА СМЯДОВО С ГРИЖА ЗА ВСИЧКИ“

 

Процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018-0032 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

 и

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Приоритетна ос 3: „Образователна среда за активно социално приобщаване“

Регистрационен номер на договора по ОП РЧР: BG05M9OP001-2.018-0032-C01

Регистрационен номер на договора по ОП НОИР: BG05M9OP001-2.018-0032-2014BG05M2OP001-C01

Обща стойност на проекта - 855 363,61 лева, от които: 85% европейско финансиране - 727 059,07 лева и 15% национално съфинансиране – 128 304,54 лева

Общата стойност на проекта е разпределена по двете финансиращи оперативни програми, както следва:

Средства по ОП РЧР - 479 875,35 лева, от които: 85% европейско финансиране – 407 894,05 лева и 15 % национално съфинансиране – 71 981,30 лева

Средства по ОП НОИР - 375 488,26 лева, от които: 85% европейско финансиране – 319 165,02 лева и 15 % национално съфинансиране – 56 323,24 лева

Срокът за изпълнение на проекта е от 14.03.2019 г. до 31.12.2020 г.

 

Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и трайна интеграция на най-маргинализираната общност, вкл. ромите, чрез изпълнение на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход.

Специфични цели:

1. Разширяване възможностите за социализиране, приобщаване и включване на ромската общност във всички сфери на обществения живот.

2. Създаване на благоприятни условия за активно участие на представителите на етническите малцинства (вкл. роми) в обществените, икономическите и социални процеси на територията на община Смядово.

3. Провеждане на общинска образователна, здравна и социална политика, ориентирана към ромите и хората в риск от социално изключване.

4. Провеждане на кампании за преодоляване на етническата нетолерантност и интегриране в обществото на лицата в неравностойно положение.

5. Подкрепа на лицата от уязвими етнически общности чрез включване в заетост, образование, обучение, социални и здравни услуги с фокус върху ромите, мигранти, участници с произход от други държави.

6. Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

7. Създаване на траен модел на сътрудничество на местно ниво с участието на всички институции и партньори за решаване на икономически, социални и образователни проблеми.

8. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.

9. Създаване на условия за соц. включване и интегриране на максимален брой хора от общностите в неравностойно положение, уязвимите групи и индивиди в община Смядово.

Постигането на заложените цели ще намали безработицата в Общината, ще се създадат условия за подкрепа, проф. интеграция на уязвими групи безработни лица и консултиране на роми и хора в риск от социална изолация, ще се увеличи брой деца и учениците, включени в обучението, вкл. от ромски произход, ще намали процента на преждевременно напусналите образователната система, вкл. деца и ученици от ромски произход.

Партньори

  1. Сдружение „Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ – гр. Велико Търново
  2. Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Смядово
  3. Детска градина „Маргаритка“ – гр. Смядово
  4. Народно читалище „Братство-1860“ – гр. Смядово

Асоциирани партньори:

  1. Министерство на образованието и науката
  2. Агенция за социално подпомагане
  3. Агенция по заетостта
  4. Регионална здравна инспекция Шумен

--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------

Проект BG05M9OP001-2.018-0032 Община Смядово с грижа за всички, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове


28/03/2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с изпълнението на дейност № 6 „Прилагане на интегрирани социални и здравни услуги“ по проект BG05M9OP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирани от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, Община Смядово

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ КЪМ МОБИЛЕН ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА

 

Пълен текст на Обявление (420.67 KB, PDF)

Заявление при кандидатстване (384.8 KB, PDF)

Декларация при кандидатстване (373.36 KB, PDF)

Уведомление за защита на личните данни (382.71 KB, PDF)

 

08.04.2019 г.

Списък на допуснати/недопуснати кандидати до интервю (357.35 KB, PDF), което ще се проведе на 12 април 2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала на 2 етаж в сградата на Община Смядово.