Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

петък, 07.07.2017 г.
Категория: 

  

 

Оперативна програма

 „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

Процедура BG05M20P001-3.002

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.002-0039

„Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“

 

Стойност на проекта: 272 953, 80 лв.

 

Период на изпълнение на проекта: 24 месеца

  • начало: 05.07.2017 г.
  • край: 05.07.2019 г.

 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА СМЯДОВО

 

-------------------------------------www.eufunds.bg -------------------------------

Проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Информация (224.38 KB, PDF)