Република България ● Община Смядово

Езици

Проект №BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“

петък, 21.06.2019 г.
Категория: 

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино стартира изпълнението на проект №BG05M9OP001-2.040-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, съгласно Договор №BG05M9OP001-2.040-0040-C01 от 20.06.2019 г. по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент – 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Информация за проекта тук (346.75 KB, PDF).


11/11/2019 г.

Процедура за подбор на потребители - документи

  1. Обява за подбор на потребители (322.3 KB, PDF)
  2. Заявление (140 KB, DOC)
  3. Приложение № 1 - Декларация за информирано съгласие (142.5 KB, DOC)

 

Процедура за подбор на персонал - документи

  1. Обява за подбор на персонал (333.35 KB, PDF)
  2. Заявление за кандидатстване (126.5 KB, DOC)
  3. Автобиография (119 KB, DOC)
  4. Декларация (124 KB, DOC)
  5. Уведомление по Закона за защита на личните данни (125 KB, DOC)