Република България ● Община Смядово

Езици

Проект №BG05M9OP001-2.40-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“

петък, 21.06.2019 г.
Категория: 

Община Смядово в партньорство с Община Ветрино стартира изпълнението на проект №BG05M9OP001-2.40-0040 „Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино“, съгласно Договор №BG05M9OP001-2.040-004-C01 от 20.06.2019г. по процедура №BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент – 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Информация за проекта тук (354.57 KB, PDF).