Република България ● Община Смядово

Езици

Проект "Нови възможности за грижа"

четвъртък, 30.07.2015 г.
Категория: 

 

 

 

Изпълнение на дейности по проект „Нови възможности за грижа“, финансиран от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 в община Смядово

 

За изпълнение на дейностите на общинско ниво беше сформиран екип за организация и управление на общинско ниво. Екипът за управление на общинско ниво включва: администратор, счетоводител и технически сътрудник. Администраторът отговаря за всички дейности по реализирането на проекта в общината; Счетоводителят от екипа за управление на общинско ниво изпълнява цялостната финансово-счетоводна дейност, в съответствие с нормативните актове, регламентиращи този тип дейност и разписаните в партньорското споразумение ангажименти на партньора; техническият сътрудник подпомага дейността за организацията и управлението на проекта на местно ниво. Екипът беше сформиран със Заповед на Кмета на община Смядово. Със заповед на Кмета на община Смядово беше назначена комисия за подбор на потребители на социалната услуга „Личен асистент“ и лични асистенти. Също със заповед на кмета беше назначена комисия за разглеждане на жалби и сигнали. ЕОУПОН провежда работни срещи, които протоколира. Екипът организира провеждането на процедурата за кандидатстване, класиране, оценяване на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители. Всички подадени заявления бяха входирани в Дневниците за кандидатите за лични асистенти или потребители. Регулярно бяха предавани и приемани документите на всички кандидат-потребители, подали заявления и прилежащите документи, към и от Агенция за социално подпомагане – Дирекция „Социално подпомагане“, В. Преслав, ИРМ Смядово за изготвяне на индивидуални оценки на потребностите. Екипът изготви всички необходими документи по назначаването на личните асистенти, и сключване на договори с потребителите на социалната услуга. Подготви информацията за публикуване в сайта на Община Смядово и в инф. бюлетин „Смядово“. Екипът поддържа кореспондира с Екипът за организация и управление на проекта на национално ниво и подпомага активно неговата работа, като изпълнява дейностите на проекта на местно ниво.

 

ЕОУПОН изготви списък на лицата, които не са преминавали до този момент обучение за работа като личен асистент. Списъкът беше изпратен в Дирекция „Социално подпомагане“, В. Преслав за изготвяне на график за провеждане на въвеждащо обучение. Обучението беше проведено в гр. Смядово, в предварително подготвена за това зала в два дни – 12 и 13 май 2015 г. На обучаемите бяха предоставени материали.

 

Предоставяне на социалната услуга „личен асистент” и осигуряване на достъп до здравни услуги

 

През периода от 24.03.2015 г. до 30.06.2015 г. започна изпълнението на проекта. Дейностите по реалното предоставяне на социалната услуга „ЛА“ започнаха на 29 април 2015 г. когато бяха сключени първите договори с лични асистенти/18 бр./ и договори с потребители/28 бр./ за предоставяне на социалната услуга по проекта. От 01.06.2015 г. в проекта бяха включени 10 лични асистента и 12 потребители. В проекта към момента са включени 28 лични асистенти, които обслужват 39 потребители на социалната услуга. Бяха изготвени всички необходими документи – трудови договори, длъжностни характеристики, договори за предоставяне на социалната услуга с потребителите, индивидуални планове, индивидуални графици. От страна на личните асистенти се води Дневник на потребителя за всяко лице, ползващо социалната услуга по проекта, който се съхранява в дома на потребителя. Извършена беше проверка от ЕУОПОН и се предприемат незабавни мерки, в т.ч. налагане на дисциплинарни наказания, при подаване на сигнал за неправомерни действия и/или дисциплинарни нарушения от страна на личен асистент. До настоящия момент такива не са налагани. Създадени бяха Регистър на потребителите, Регистър на личните асистенти. Осигурява се непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При осъществения вътрешен контрол по предоставянето на социални услуги от личните асистенти се проверяват договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. Личните асистенти са запознати с Правилника за вътрешен трудов ред, Правила за осигуряване безопасността и здравето на потребителите и на личните асистенти при предоставяне на социалната услуга, Процедура за действие при възникване на кризисни ситуации при предоставянето на социалната услуга, Правила за достъп до дома на потребителя, Инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя на социалната услуга.