Република България ● Община Смядово

Езици

Проект "Нови възможности за грижа"

вторник, 18.08.2015 г.
Категория: 

 

Изпълнение на дейностите по проект "Нови възможности за грижа" в община Смядово

 

През периода от 01.07.2015 г. до 31.07.2015 г. продължи изпълнението на проекта. Дейностите по реалното предоставяне на социалната услуга „ЛА“ продължиха. През отчетния период поради смърт на един от потребителите, беше изготвена заповед за прекратяване на договора за предоставяне на социалната услуга. Досието беше архивирано и приложено в отчета за периода. От 01.07.2015 г. поради увеличение на минималната работна заплата, се сключиха допълнителни споразумения за увеличение на възнагражденията на личните асистенти. В проекта към момента са включени 28 лични асистенти, които обслужват 38 потребители на социалната услуга. От страна на личните асистенти се води Дневник на потребителя за всяко лице, ползващо социалната услуга по проекта, който се съхранява в дома на потребителя. Извършена беше проверка от ЕУОПОН и се предприемат незабавни мерки, в т.ч. налагане на дисциплинарни наказания, при подаване на сигнал за неправомерни действия и/или дисциплинарни нарушения от страна на личен асистент. До настоящия момент такива не са налагани. Поддържат се Регистър на потребителите, Регистър на личните асистенти. Осигурява се непрекъснатост на социалната услуга, която е договорена с потребителя. При осъществения вътрешен контрол по предоставянето на социални услуги от личните асистенти се проверяват договорените дейности, начина и времето на изпълнението им. Личните асистенти са запознати с Правилника за вътрешен трудов ред, Правила за осигуряване безопасността и здравето на потребителите и на личните асистенти при предоставяне на социалната услуга, Процедура за действие при възникване на кризисни ситуации при предоставянето на социалната услуга, Правила за достъп до дома на потребителя, Инструкция, относно осигуряване на защита на имуществото и финансовите средства на потребителя на социалната услуга.