Република България ● Община Смядово

Езици

Проект "Нови възможности за грижа"

петък, 22.01.2016 г.
Категория: 

ОБЯВЕНА е Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ по Проект „Нови възможности за грижа“

Процедурата е разработена в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР) и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги, определени с анекс към партньорското споразумение.

Процедурата е разработена в съответствие със Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно, Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. 

Процедурата е предназначена за екипите за организация и изпълнение на проекта на общинско ниво и Комисиите за подбор на медицински специалисти. В процедурата са разписани ангажиментите на общината-партньор по приема на заявления за кандидатстване, подбор и наемане на медицинските специалисти и осигуряване на достъп до здравни грижи на потребителите на услугата „личен асистент”.

В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.