Република България ● Община Смядово

Езици

Проект „Умно гражданство“

петък, 04.01.2019 г.

 

На 27.12.2018 г. „Местна инициативна група Дългопол - Смядово“ подписа договор за спечелен проект чрез конкурентен подбор по процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна програма „Добро управление”.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 89 964,00 лв. с вкл. ДДС със срок за изпълнение на проекта 18 месеца.

Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен за територията на МИГ „Дългопол-Смядово“ подход, а именно, създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Умно гражданство“. В рамките на проекта ще се извърши анализ на гражданското участие на територията на МИГ „Дългопол-Смядово“, на общинските администрации и тяхното отворено и прозрачно управление, насочено към гражданите. Проектното предложение предвижда и провеждане на обучения на служителите на кандидата и/или партньора свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство, както и  провеждането на широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие и промотиране на електронно базирана платформа „Smart citizenship”.

Наименованието на проекта е „Умно гражданство“ и се изпълнява в партньорство с общините Дългопол и Смядово.