Република България ● Община Смядово

Езици

Проекти

Категория: 

 

Наименование на проекта Програма Стойност в лева Период на изпълнение
Проекти в процес на изпълнение
 
Проект BG05M9OP001-2.005-0032 „Община Смядово с грижа за всички“
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 855 363,61

14.03.2019

31.12.2020

Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 89 964,00  27.12.2018 27.06.2020
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020

272 953,80

 

05.07.2017

05.07.2019

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
390 960.17

01.07.2017

01.12.2018

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, съфинансирана от ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020   01.07.2016-31.12.2019
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

299 189.00 

04.05.2016  - 04.05.2017 

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
 

24.03.2015 г.

-

29.02.2016 г.

Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
499 990,80

17.06.2015 г. -

17.06.2017 г.

Програма BG06 "Деца и младежи в риск" Компонент 2 "Грижа за деца в риск" 228 940,00 евра

08.07.2014 г. - 

30.04.2016 г. 

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
"Ефективна общинска администрация Смядово", Договор № М13-22-22/30.07.2014 г. Приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”-Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14 Оперативна програма “Административен капацитет” 92 020 30.07.2014 г. – 30.07.2015 г.
„Създаване на център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в УПИ I, квартал 25 по план на село Веселиново, община Смядово”, договор за БФП BG051РО001-5.2.13-0003-С0001, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Живот в общността”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.13. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”

238 149
 

20.06.2013 г. -
31.01.2015 г.
 
„Подобряване на административната и организационна структура на Община Смядово за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции", договор за БФП BG051PO002-1.1.04-0008-C0001. Оперативна програма “Административен капацитет” 65 906

12.10.2012 г. - 12.04.2014 г.

"Ефективна и модерна общинска администрация Смядово чрез обучение на служителите" Оперативна програма “Административен капацитет” 89 369 

06.01.2014

06.10.2014

„Повишаване на квалификацията на служителите от общинска администрация Смядово“, договор за БФП, BG051PO002-2.2.08-0157-C0001. Оперативна програма “Административен капацитет” 85 524

02.04.2013 г. - 02.04.2014 г.

„Грижа и помощ в дома на лица нуждаещи се от почасови социални услуги в община Смядово“, договор за БФП, BG051PO001-5.1.04-0124-C0001. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
237 135

30.11.2012 г. - 30.03.2014 г.

„Добро управление и ефективни политики в Общинска администрация - Смядово", финансиран по Договор No 13-13-49 от 12.11.2013г. Оперативна програма “Административен капацитет” 62 673 12.11.2013
-
12.08.2014
„Корекция на река Смядовска с укрепване на бреговете - І-ви етап от км. 3+923 до км. 4+038.35 и ІІ етап от км. 4+038.35 до км. 4+170.44“, договор за БФП BG161PO001-4.1.04-0044-C0001. Оперативна програма „Регионално развитие“ 902 372

01.06.2011 г. - 01.06.2013 г.

„Повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Смядово, съпътстваща устойчиво развитие“, договор за БФП BG161PO001-4.1.03-0067-C0001. Оперативна програма „Регионално развитие“ 521 402

13.12.2010 г. - 13.11.2012 г.

„Дневен център за стари хора в гр. Смядово”, договор за БФП BG051PO001-5.2.06-0247-C0001. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
124 067

03.11.2010 г. - 01.03.2012 г.

„Грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово, чрез предоставяне на услугите социален асистент и домашен помощник", бенефициент Народно читалище "Братство", договор за БФП BG051PO001-5.2.07-0013-C0001. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
169 841

28.10.2010 г. - 01.03.2012 г.

„Социален асистент и домашен помощник - грижа в семейна среда за независим и достоен живот за нуждаещите се в Община Смядово“, договор за БФП BG051PO001-5.2.04-0019-C0001. Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
98 394

01.07.2009 г. - 01.07.2010 г.

Временно спрени проекти

Проект: №58231-45-349 ”Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект ”Закриване, рекултивация и мониторинг на общинско депо за битови отпадъци - гр. Смядово”, финансиран съгласно Договор № 58-231-СО26/29.12.2008 г.

Оперативна програма "Околна среда" 188 400 29.11.2008 г. - 29.10.2011 г.

Община Смядово в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България