Република България ● Община Смядово

Езици

Проекти на наредби и правилници

12/06/2019 г.

Публикуван е проект за изменение на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти

Мотиви (102.74 KB, PDF)

Проект (64.77 KB, PDF)


10/12/2018 г.

Справка обществени консултации (217.64 KB, PDF)

 

23/11/2018 г.

ДОКЛАД

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на  територията на община Смядово

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните мотиви към предложението за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на  територията на община Смядово:

 

1. Причините, които налагат приемането;

След извършена проверка от Окръжна прокуратура – Шумен, относно законосъобразността на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на  територията на община Смядово,  приета с Решение № 279 по Протокол №8 от 28.09.2017 г., изменена и допълнена с Решение № 331 от 30.01.2018 г., по Протокол № 1 на Общински съвет – Смядово, е констатирано, че така гласуваната и приета Наредбата № 1 от Общински съвет – Смядово,  би противоречала на закона, доколкото с този член се предвижда отговорност към провинилите се лица, която не е уредена в ЗАНН.

По повод подаденият Протест на Окръжна прокуратура Шумен е образувано производство пред компетентният съд, а именно Административен съд Шумен.

В случая, отговорността за вреди следва да се носи от лицата, които виновно са причинили същите, но отговорността за това следва да се реализира по общият гражданско правен ред, а именно по реда на чл. 45 от ЗЗД.

В тази връзка считаме че процесният текст от Наредбата не е правилен и като такъв следва да бъде отменен.

2. Целите, които се поставят;

Основната цел на отмяната на акта е осигуряване на законосъобразност на подзаконовият акт.  

3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

Промяната не изисква осигуряване на финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

Очакваните резултати са осигуряване на законосъобразност на подзаконовият акт.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на  територията на община Смядово.

 

Мотиви за съкращаване на срокът по чл. 20, ал. 4 от ЗНА: В случаят изменението на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово цели да се осигури законосъобразност на подзаконовият акт.

Горната цел е обществено значима, което от своя страна обуславя обезпечаване на възможността за по бързото приемане на измененията.

 

 

ПРОЕКТ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1

за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинското имущество на територията на Община Смядово

 

 

§ 1. Чл. 64  се отменя.

 

 

Вносител,

 

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Председател на общински съвет -  Смядово

 

 


13/09/2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци

13.09.2018 г.

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с

чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

 

У В Е Д О М Я В А

 

Изготвен е проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба  за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово.

Предложения могат да бъдат депозирани в центъра за информация, деловодството на общинска администрация и на е-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на

Наредба  за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

 § 1. В чл. 47 /било/ Данъка се внася в приход на бюджета на общината по постоянен адрес, съответно седалище на собственика, подал декларация, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство”.

 § 2. В чл. 47 /става/ Данъка се внася в приход на бюджета на общината по постоянен адрес, съответно седалище на собственика, подал декларация, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство

 

М О Т И В И

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово

Измененията и допълненията в Закона за местните данъци и такси.

2. Цели, които се поставят с изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово

Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

4. Очаквани резултати от приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово 

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

 


14/06/2018 г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ

НА

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово

 

1. Причини, които налагат приемането за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово:

С Решение № 270 по Протокол № 2 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Смядово е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово, същата е изменяна и допълвана многократно с Решение на Общински съвет по конкретни поводи. С оглед на динамичното изменение на законодателството за периода от 2000г. до сега  е налице необходимост от приемането на Нов Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово, която да отмени досега действащата. Във връзка с предоставянето на по-качествени услуги на територията на община Смядово, е необходимо да бъдат предприети постъпки по отмяната на действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово.

Община Смядово  предоставя на гражданите и организациите различни по своето естество и същност услуги. Част от услугите са нормативно вменени за изпълнение на Общините, като за предоставяните им съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ се събират такси. От момента на приемането на сега действащата наредба –месец март 2003 година, до настоящия момент са  извършвани  актуализаци  на  размера на таксите на част от предоставяните на от Община Смядово  услуги. В тази връзка Общинска администрация извърши анализ на таксите на предлаганите услуги от Община Смядово и тяхната реална стойност, при съблюдаване на на изискванията на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ. По този начин, общинска администрация извършва вътрешен контрол относно спазването на чл. 7 от ЗМДТ. Като при установяване на такси, чиито размер вече не е в съответствие с изискването на чл. 7, ал. 1 от ЗМДТ, следва да инициира необходимите промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Смядово.

Анализът на действащите такси бе извършен и съобразен  с утвърдените правила в Постановление № 1 на Министерския съвет от 2012 г. за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7 а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им

При подготовката за изготвянето на  нов Проект на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово, бе сформирана работна група от специалисти от Общинска администраци – Смядово, като всички раздели бяха обсъдени и съгласувани, съгласно действащото законодателство. От друга страна, при подготовка на проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Смядово, се съпоставиха възможността за подобряване качеството на услугата и постигане на баланс при разпределението на финансовата тежест между Общината и гражданите, ползватели на услугата, при спазване изискванията на чл. 7 и 8 от ЗМДТ. Също така, настоящият проект отчита социално икономическата необходимост от предоставянето и ползването на услугите, предоставяни от детските градини и възможността за тяхното ползване от всички граждани. В изпълнение на чл.77 и чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове Проектът на Наредбата бе публикуван на  сайта на община Смядово, след като бяха обсъдени от работната група всички предложения и възражения по време на работния процес. В определения срок не са постъпили мнения, предложения или възражения по така предложеният Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово.

            Целта на отмяната на настоящата Наредба е да се актуализира съобразно нуждите на гражданите, търсените от тях услуги, предоставяне на качествени услуги, както и по- голяма възможност за покриване на разходите по тях.

            Не е необходимо допълнително финасиране или използването на други средства за функционирането на новата Наредба.

Очакваните резултати от прилагането на Новата Наредба, ако има такива включително и финасови-пълнота, яснота, прозрачност на регламентирането на предлаганите от общината услуги,  предоставяне на качествени административни услуги, увеличаване на собствените приходи на общината за по-добра поддръжка и балгоустрояване. Подобряване условията на живот и  на градската среда чрез благоустрояване на междублокови и вътрешно-квартални пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда, за жителите  на община  Смядово.

Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз-настоящата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Смядово е в съответствие с европейското законодателство-Европейската Харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на наредба на интернет страницата на Общината - тук (222.5 KB, DOC)

Заинтересованите лица и организации могат да направят писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Смядово  или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg в срок до 17:00 часа на 16.07.2018 година.

Вносител:

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово


14/06/2018 г.

Мотиви към Проект на изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово 

 

Причини: Изменение и допълнение на ЗМДТ             

Цели: Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината , както и привеждането и в съответствие със ЗМДТ;

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба - не са необходими;

Очаквани резултати:  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и  с тези на европейското законодателство;

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община Смядово.

 

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Смядово

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Смядово приема изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово, както следва:

 

 

§ 1. чл. 2 се допълва, като се създава нова т.9 със следното съдържание: „други местни данъци, определени със закон.“

 

§ 2. Чл. 4 се изменя така: Чл.4 Местните данъци се заплащат:

 

1.       в брой  или чрез ПОС-устройство в касата на общината, находяща се в гр. Смядово ул Цар Борис І № 2 - информационен център гише № 3

2.      по банков път – по банковата сметка на общината;

3.      с пощенски запис;

4.      чрез „Изипей“ АД.

§ 3 чл. 5 се допълва както следва:

      (3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище на задълженото лице.

       (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи – на териториален директор на Националната агенция за приходите.

       (5) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е Общинският съвет.

 

 § 4. Създава се нов чл. 6а със следния текст:

                 Чл. 6а Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

                  1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

                     2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

                 3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

                 4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

                   5. размера  на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

                   6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

                   7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

                   (2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

 

                  (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

 

§ 5. В чл. 8, ал.4 се допълва, като се създава изречение второ със следния текст: „При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при

 

които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

 § 6. Чл. 9 се изменя и допълва по следния начин:

             (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

        

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите

 

§ 7. Чл.10 се отменя.

 

§ 8. В чл.11 ал.1 и ал.2 се измененят както следва:

   (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

                (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

        - създават се ал. 3, 4 и 5 със следният текст:

                       (3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

                         (4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.

                       (5) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

 

§ 9. В чл.13  се изменя както следва :

(1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси:

1. общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. читалищата;

4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

5. сградите на Българския червен кръст;

6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

9. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

10. музеите, галериите, библиотеките;

11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

12. Временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

13. Недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

14. Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

15. Сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

16. Освобождаването от данък по ал.1 т.15 и 16 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас за енергопотребление в резултат на предприети меркки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

(2) Освобождаването от данък по ал.1, т.15 и 16 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

§ 11. В чл.18  правят следните изменения и допълнения:

                        - в ал.1 след края на изречението се добавя «и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

                        -създава се нова ал.3 както следва:

(3)Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

§ 12. В чл.20  се създават нови алинеи 7 и 8 :

 (7) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

 (8) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

 

§ 13. Чл. 32  Добавяме нова ал.6 със следния текст:

    (6) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

§ 14. Чл. 34 се изменя като сегашния текст става алинея 1 и се допълва с ал.2 и ал.3 както следва:

               (2) Имуществото се оценява, както следва:

 1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;

 

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните данъци и такси.

 

   (3) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.

§ 15.  В  Чл. 37,ал.2 се добавя текста“ а в случаите по чл.32,ал.6-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост , който подлежи на вписване“

§ 16. Чл. 40 се изменя и придобива следния вид:

 

          Чл. 40 Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице, съгласно чл. 54 от ЗМДТ.

 §. 17. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

 

* в ал.4 вместо „Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва“ да се чете„ Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013на базата на общото тегло в размер, както следва:“

            * в ал.8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават;

            * в ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават;

            * в ал. 12 вместо „Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за  движение по пътищата е в размер 60 лв.“ да се чете „данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 в размер от 60 лв.“;

§. 18. В чл. 46 се правят следните изменения:

 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

                (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

      И се създават ал.3, ал.4 и ал.5 

         (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

 

         (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

          (5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

 

 § 19. Чл. 51 се добавя нова ал.8:

  (8) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4.

§ 20. Разпоредбата на Чл. 55, ал. 3 се изменя и придобива следният вид:   

              (3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка. В случаите по чл.54, ал.2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.

Заинтересованите лица и организации могат да направят писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Смядово  или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg в срок до 17:00 часа на 16.07.2018 година.


19/04/2018 г.

Проект на Правилник за промяна на Правилника за организацията и дейността от Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

І. Причини, които налагат приемането на предложения проект:

На 19.01.2018 г. в ДВ бр.7 бе публикуван приетия от НС Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който влезе в сила считано от 23.01.2018 г. С разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 32 общинските съветници са определени като лица, заемащи висши държавни длъжности по смисъла на закона. Глава осма от закона, в нейните подраздели подробно регламентира дефинициите, забраните и ограниченията, свързани с изпълнението на висша държавна длъжност, действията за предотвратяване на конфликт на интереси, ограниченията след освобождаване от висша публична длъжност, установяване конфликт на интереси, както и последиците при установяване на конфликт на интереси. С § 3 от преходните и заключителни разпоредби на закона се отмени до сега действащия Закон за предотвратяване н установяване на конфликт на интереси.

Съгласно чл. 33, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността от Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, една от действащите постоянни комисии е Комисия за извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси, законност и противообществени прояви от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - вече отменен, което налага промяна на името на комисията.

II.        Цели, които се поставят с предложения Проект на Правилник и очаквани резултати:

Необходимостта и целта на извършваните промени е постигането на съответствие между разпоредбите в Правилника и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, с действащото национално законодателство.

III.      Финансови н други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

Предлаганите промени и прилагането на Правилника няма да е свързано с допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажирането на допълнителни човешки ресурси.

ІV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Привеждане в пълна степен на съответствие на Правилника на Общински съвет Смядово с действащата нормативна уредба и останалите нормативни актове от по - висока степен.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящите изменения на Правилника и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Във връзка с гореизложеното и констатираните противоречия, предлагаме:

Проект на Правилник за изменение н допълнение на Правилника и дейността на Общински съвет Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация

§1. Променя чл. 33, ал. 1, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, като променя наименованието на постоянната комисия по т. 4 към Общински съвет Смядово, както следва:

Стар текст:

Чл. 33 /1/

4.         комисия за извършване на проверка за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси , законност и противообществени прояви.

Нов текст:

            Чл. 33 /1/

            4.         комисия за противодействие на корупцията, за отнемане на незаконно придобито имущество, законност и противообществени прояви.

 

§2. Определя следния състав на постоянната комисия за противодействие на корупцията, за отнемане на незаконно придобито имущество, законност и противообществени прояви

            Председател: Александър Красенов Александров

            Секретар:       Тодор Иванов Атанасов

            Членове:        Лиляна Станчева Кайрякова

                                   Мехмед Осман Мехмед

                                   Марийка Трифонова Илиева

 

Вносител:

БОРИСЛАВ БОРИСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО

Заинтересованите лица и организации могат да направят писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет Смядово  или на e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg в срок до 17:00 часа на 21.05.2018 година.


23/03/2018 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за определяне размера на местните данъци

 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалия кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове

 

ОБЩИНА СМЯДОВО

У В Е Д О М Я В А

Изготвен е проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба  за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30 -дневен срок, за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово.

Предложения могат да бъдат депозирани в центъра за информация, деловодството на общинска администрация и на е-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

 

 

Проект на Наредба за  изменение и допълнение на

Наредба  за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

 

§ 1. чл. 2 се допълва, като се създава нова т.9 със следното съдържание: „други местни данъци, определени със закон.“

§ 2. Чл.4 се изменя така: Чл.4 Местните данъци се заплащат:

 

1.       в брой  или чрез ПОС-устройство в касата на общината, находяща се в гр. Смядово, пл. „Цар Борис І“  №2 - информационен център гише №3

2.      по банков път – по банковата сметка на общината;

3.      с пощенски запис;

4.      чрез „Изипей“ АД.

 

§ 3 чл.5 се допълва както следва:

      (3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище на задълженото лице.

       (4) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи – на териториален директор на Националната агенция за приходите.

       (5) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 100000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в останалите случаи е Общински съвет-Смядово.

 

 § 4. Създава се нов чл. 6а със следния текст:

                 Чл. 6а Общината предоставя ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

                  1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

                     2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

                 3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

                 4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

                   5. размера  на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

                   6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

                   7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

                   (2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

                  (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

§ 5. В чл. 8, ал.4 се допълва, като се създава изречение второ със следния текст: „При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.“

 § 6. Чл. 9 се изменя и допълва по следния начин:

             (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

        (2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите

§ 7. Чл.10 се отменя.

§ 8. В чл.11 ал.1 и ал.2 се измененят както следва:

   (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

                (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто от дължимият данък.

        - създават се ал. 3, 4 и 5 със следният текст:

                       (3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

                         (4) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота.

                       (5) Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът. Данъкът, дължим от концесионера за имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.

 

§ 9. В чл.13  се изменя както следва :

(1) От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси:

1. общините, за имотите - публична общинска собственост;

2. държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък;

3. читалищата;

4. сградите - собственост на чужди държави, в които се помещават дипломатически и консулски представителства, при условията на взаимност;

5. сградите на Българския червен кръст;

6. сградите на висшите училища и академиите, използвани за учебен процес и научна дейност;

7. храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени – собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната.

8. парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за обществени нужди;

9. сградите - културни ценности, когато не се използват със стопанска цел;

10. музеите, галериите, библиотеките;

11. имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;

12. Временните сгради, обслужващи строежа на нова сграда или съоръжение до завършването и предаването им в експлоатация;

13. Недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите;

14. Сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "B", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок 7 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 10 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

15. Сградите, въведени в експлоатация след 1 януари 1990 г. и преди 1 януари 2005 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "C", и сградите, въведени в експлоатация преди 1 януари 1990 г. и получили сертификати с клас на енергопотребление "D", издадени по реда на Закона за енергийната ефективност и наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност, както следва:

а) за срок три години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата;

б) за срок 5 години - считано от годината, следваща годината на издаване на сертификата, ако прилагат и мерки за оползотворяване на възобновяеми източници за производство на енергия за задоволяване нуждите на сградата.

16. Освобождаването от данък по ал.1 т.15 и 16 не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас за енергопотребление в резултат на предприети меркки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

(2) Освобождаването от данък по ал.1, т.15 и 16 се прилага за общ срок за съответната сграда, не по-дълъг от 10 години.

§ 11. В чл.18  правят следните изменения и допълнения:

                        - в ал.1 след края на изречението се добавя «и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.

                        -създава се нова ал.3 както следва:

(3)Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

§ 12. В чл.20  допълват алинеи 6 и 7 :

 (6) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало използването им.

 (7) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.

§ 13. Чл. 32  Добавяме нова ал.6 със следния текст:

    (6) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

§ 14. Чл. 34 се изменя като сегашния текст става алинея 1 и се допълва с ал.2 и ал.3 както следва:

               (2) Имуществото се оценява, както следва:

 1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ;

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните данъци и такси.

   (3) Данъчната оценка по приложение № 2 от ЗМДТ за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ.

§ 15.  В  Чл. 37,ал.2 се добавя текста“ а в случаите по чл.32,ал.6-към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост , който подлежи на вписване“

§ 16. Чл. 40 се изменя и придобива следния вид:

 

          Чл. 40 Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице, съгласно чл. 54 от ЗМДТ.

 §. 17. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:

 

* в ал.4 вместо „Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва“ да се чете„ Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013на базата на общото тегло в размер, както следва:“

            * в ал.8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се заличават;

            * в ал.9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават;

            * в ал. 12 вместо „Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за  движение по пътищата е в размер 60 лв.“ да се чете „данъка за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 в размер от 60 лв.“;

§. 18. В чл. 46 се правят следните изменения:

 (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

                (2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

      И се създават ал.3, ал.4 и ал.5 

         (3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

         (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

         (5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

 

 § 19. Чл. 51 се добавя нова ал.8:

  (8) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4.

§ 20. Чл. 52 се добавя   изречението : Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

 

     Мотиви към Проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

 

Причини: Изменение и допълнение на ЗМДТ

Цели: Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината , както и  

привеждането и в съответствие със ЗМДТ;

 Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба- не са необходими;

 Очаквани резултати:  Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и  с тези на европейското законодателство;

 


 

12/03/2018 г.

ДОКЛАД

КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА  НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА

МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Ви представяме следните мотиви към предложението за изменение на Наредбата на Общински съвет Смядово за администрирането на местните такси цени и услуги:

 

1. причините, които налагат приемането;

Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредбата на Общински съвет Смядово за администрирането на местните такси цени и услуги:

 

Чл.2. (1) На територията на общината се събират следните местни такси:

 1. за битови отпадъци;
 2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
 3. за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и други общински социални услуги;
 4. за технически услуги;
 5. за административни услуги;
 6. /Решение 24/07.02.2008 г., отм. с Решение 292/31.01.2011 г./;
 7. /Решение 24/07.02.2008 г./ за притежаване на куче
 8. /Решение 24/07.02.2008 г./ други местни такси, определени със закон.

 

Съгласно РАЗДЕЛ ІІІ от Наредбата на Общински съвет Смядово за администрирането на местните такси цени и услуги е предвидено да се събират на територията на Община Смядово такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги

 

Чл. 23. (1) /Решение 118/29.01.2009г./ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечни такси, както следва:

 • За детски градини – 25.00 лв.
 • За детски ясли – 25.00 лв.
 • За полудневна детска градина – 10.00 лв.

(2) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 100% за първото и в размер на 50% за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство такса не се заплаща.

(4) Когато децата са сираци или деца с един родител таксата се заплаща в размер на 50 на сто намаление.

(5) При отсъствие на децата таксата не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват, при условие че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.

(6) За ползване на намаленията по ал.2, 3 и освобождаването по ал.4, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.

(7) Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията.

(8)(изменена с Решение № 242/27.06.2013, изменена с Решение № 405/31.07.2014) При определяне на броя на децата, следва да се има в предвид броя на живите деца до 18 години, които се отглеждат в семейството и посещават детски или учебни заведения/детска ясла, детска градина или училище.

 

В случаят след проведени консултации с Общински съветници от Общински съвет Смядово, се констатира, че е налице възможност, определеното възнаграждение на общинските съветници  по чл. 34 от ЗМСМА да бъде намалено, като получилата се икономия от предвидените средства да се насочи към други социално значими дейности предоставяни от страна Община Смядово, а именно към намаляване или премахване на таксите за ползване на детски градини и детски ясли на територията на община Смядово.

В изпълнение на тези свои задължения Общински Съвет Смядово прие Решение № 343 и Решение № 346 по Протокол № 2 от 22.02.2018г. с което намали размера на възнагражденията, като своевременно се възложи и извършването на нужните изчисления, чрез реализираната икономия, да се премахнат таксите за ползване на детски градини и детски ясли на територията на община Смядово.

В случаят е налице нужната финансова обезпеченост и ползването на детски градини и детски ясли на територията на Община Смядово може да се извърши без да се изисква родителите и настойниците да заплащат такса за тази услуга.

Тук е момента да се посочи че по този начин ще стимулира и по високата посещаемост в детските заведения и нетолериране на отсъствията без уважителни причини както и до избягване на възможността поради финансова затрудненост на родителите и  настойниците да се ограничи достъпа на деца до услугата предоставяна от страна на общината.

 Мотивът за предложената промяна в Наредбата е изцяло социален, като основната цел е да бъде увеличен обхвата и средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище;

-подобряване нивото на образователната система чрез пълно обхващане на децата в деските градини и детските ясли.

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили подготовката на децата в предучилищна възраст.

С отпадането на тази такса ще бъде увеличен обхвата и средната месечна посещаемост в детските градини и ясли, което ще доведе до по-добра социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за училище.

 

2. целите, които се поставят;

Основната цел на конкретните промени е да доведат до стимулиране посещението на детските заведения на територията на Община Смядово, както и до избягване на възможността поради финансова затрудненост на родителите и  настойниците да се ограничи достъпа на деца до услугата предоставяна от страна на общината.

 

3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;

Вследствие на реализираната икономия е възможно дейността да се финансира изцяло от бюджета на община Смядово.

 

4. очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива;

Очакваните резултати са стимулиране посещението на детските заведения на територията на Община Смядово, както и до избягване на възможността поради финансова затрудненост на родителите и  настойниците да се ограничи достъпа на деца до услугата предоставяна от страна на общината.

Следствие на реализирането на икономия от намаляването на възнагражденията на общинските съветници е обезпечено финансирането на дейността.

 

5. анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение не противоречи и на правото на Европейския съюз. Този проект е в съответствие с Закона за предучилищното и училищното образование. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за изменение на Наредбата на Общински съвет Смядово за администрирането на местните такси цени и услуги.

 

Мотиви за съкращаване на срокът по чл. 20, ал. 4 от ЗНА: В случаят изменението на Наредбата на Общински съвет Смядово за администрирането на местните такси цени и услуги цели да  се стимулира посещението на детските заведения на територията на Община Смядово, както и до избягване на възможността поради финансова затрудненост на родителите и  настойниците да се ограничи достъпа на деца до услугата предоставяна от страна на общината. Горната цел е обществено значима, което от своя страна обуславя обезпечаване на възможността за по бързото приемане на измененията.

 

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМЯДОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА  МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

 

§ 1. Чл.2. ал. 1, т. 3 се отменя.

§ 2 . Чл. 23,  ал. 1се отменя.

§3 . Чл. 23,  ал. 2 се отменя.

§4 . Чл. 23,  ал. 3 се отменя.

§5. Чл. 23,  ал. 4 се отменя.

§6. Чл. 23,  ал. 5 се отменя.

§7. Чл. 23,  ал. 6 се отменя.

§8. Чл. 23,  ал. 7 се отменя.

§.9 Чл. 23,  ал. 8 се отменя.

 

 

Вносител,

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

 

 

 

 

 

13/10/2017 г.

МОТИВИ

За приемане  на

НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово

 

1. Причини за приемане на  НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово

2. Основна цел –Привеждане в съответствие с нормативната уредба и по голяма прозрачност при поемане на общински дълг.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнително финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредба – По-добра регламентация и прозрачност при поемане на общински дълг за финансиране на инвестиционните проекти на Община Смядово.

5. Съответствието с правото на Европейския съюз - Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 

Предлагаме на вашето внимание проект на НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово (103.5 KB, DOC)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 13.11.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.


25/04/2017 г.

Предлагаме на Вашето внимание предложение за изменение на Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 от ЗУТ 

В чл. 8 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ се правят следните изменения и допълнения:

Създава се ал. 1 със следното съдържание:

 /1/ Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение № 23/11.02.2000 год.

Създава се ал. 2 със следното съдържание:

/2/ /Разрешения за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти за обществено обслужващи дейности върху общински недвижими имоти в строителните граници на населените места от територията на Община Смядово  – със сезонно ползване за разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини и др., се издават на собственика или ползвателя на обекта без търг или конкурс, след издаване на разрешение за поставяне издадено от Кмета на Община Смядово.

Създава се ал. 3 със следното съдържание:

/3/Разрешение за поставяне по ал. 2 се издава след получаване на положително становище от проверка на комисия от служители на Община Смядово и на основание изготвена ръчна скица схема за поставяне на обектите за сезонно ползване.

Създава се ал. 4 със следното съдържание:

/4/  Наемните цени за поставянето на съоръжения ал. 2 се определят по цени за кв.м., съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.

–––––––––––––––––––––––

В чл. 13 от Наредбата за реда за разполагане и ползване на преместваеми обекти за търговия и услуги, на основание чл. 56, ал. 2 ЗУТ се правят следните изменения и допълнения:

Създава се, ал. 1 със следното съдържание:

/1/ Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер от 50 /петдесет / до 500 /петстотин/  лева ако не подлежи на по-тежко наказание който:

1.извършва дейност по поставяне на преместваемо съоръжение в нарушение /отклонение/ от настоящата наредба.

2.Не изпълни писмено нареждане на административен орган по реда на тази наредба.

3.Премахне, унищожи или допусне премахване или унищожаване на преместваем обект без разрешение на компетентните органи.

4.Постави незаконно преместваем обект и не го напусне след като бъде писмено предупреден от административния орган, че извършва незаконна дейност.

5.Не извърши възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди вследствие на осъществената от него незаконна дейност.

6.Не изпълни в определен срок заповед по чл.12 за премахване на незаконно поставено преместваемо обект. 

Създава се, нова ал. 2 със следното съдържание:

/2/ За нарушение по ал. 1, извършено повторно се налага глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 25.05.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредбата на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

**********************************************************************************************************************

25/04/2017 г.

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

В чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се правят следните изменения и допълнения:

Създава се, нова ал. 5 със следното съдържание:

 (5) Таксите за поставяне на преместваеми съоръжения за определен срок пред обекти за обществено обслужващи дейности, върху общински недвижими имоти в строителните граници на населените места от територията на Община Смядово за сезонно ползване за разполагане на летни градини, щандове, витрини, стойки, фризери, кафемашини, грил машини и др. се заплащат както следва:

▪за един брой съоръжение заемащо до един квадратен метър – месечна такса в размер на 30 лв.

▪за един брой съоръжение заемащо над един квадратен метър до два квадратни метра  – месечна такса в размер на 50 лв.

▪За съоръжения заемащи площ над два квадратни метра – месечна такса в размер на 80 лв.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 30/тридесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 25.05.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

 

 


АРХИВ

27.02.2017 г.

Предоставяме на вашето внимание Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смядово.

Уведомление (27.07 KB, PDF)

Проект за изменение (19.43 KB, PDF)

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в 14/четиринадесет/ дневен срок от публикуване на настоящото (до 13.03.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

 


20.02.2017 г.

Предоставяме на вашето внимание Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, следва в тридесет дневен срок от публикуване на настоящото (до 22.03.2017 г.) да депозирате писмено предложения, въпроси, мнения и препоръки по предложението за Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядовона адрес: гр. Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, ет. 1, Център за услуги и информация на гражданите.

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, разположени на територията на община Смядово (19.43 KB, PDF)
АРХИВ

Предоставяме на Вашето внимание  Проект за Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово, приета от Общински съвет – Смядово с Решение № 56 по протокол №8/15.05.2000 г .

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове следва в четиринадесетдневен срок от публикуване на настоящото (до 26.02.2016 г.) да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложението за изменение на Наредбата на адрес в гр. Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, Информационен център.

Проект  за  Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово (633.37 KB, PDF)