Република България ● Община Смядово

Езици

Програма BG06 "Деца и младежи в риск" Компонент 2 "Грижа за деца в риск"

понеделник, 20.04.2015 г.

 

 Община Смядово        Община Ветрино 

Община Смядово съвместно с Община Ветрино започна изпълнението на Проект BG 06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“, финансиран с Договор №Д03-334/08.07.2014г. по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Проектът е на стойност 228 940,00 € и е с период на изпълнение: 08.07.2014г. – 30.04.2016г.

Основната цел на проекта е да се подобри достъпа до образование и възможности за развитие на социалните умения за 172 деца (на възраст от 3 до 6 години) от ромската общност и от социално слаби семейства в общините Смядово и Ветрино чрез обхващане в детски градини и подобряване на качеството на обучение и възпитание.

Конкретните цели и задачи на проекта:

• Повишаване на интеркултурната компетентност на учителите за работа в мултиетническа среда в общините Смядово и Ветрино;

• Развиване на знания, интереси и умения за общуване на 338 деца от местните общности в детските градини;

• Създаване на условия за равен старт в училище чрез усвояване на български език от децата от местните общности и децата в риск от социално изключване и бедност на възраст от 3 до 6 г. от общините Смядово и Ветрино.

• Съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етнически малцинства с фокус върху ромите и децата в социална изолация.

• Създаване на работещ модел за възпитаване на етническа толерантност, самочувствие и приятелство между децата, както и за привличане и задържане на децата в детските градини от социално слаби семейства, чрез изучаване на български и ромски танци и взаимно опознаване на традициите и културните ценности.

Планираните дейности по проекта включват: определяне на екип за управление на проекта, извършване на строително-монтажни работи в ОДЗ „Маргаритка” гр. Смядово и ЦДГ „Щастливо детство” - с. Белоградец, закупуване на оборудване, обзавеждане и учебни материали за 6-те детски градини, включени в проекта: 4 в община Смядово: ОДЗ „Маргаритка” гр. Смядово, ЦДГ „Щастливо детство” с. Риш, ЦДГ „Детелина” - с. Веселиново, ЦДГ „Радост” с. Янково и в 2 в Община Ветрино: ОДЗ „Васил Левски” с.Ветрино и ЦДГ „Щастливо детство” - с. Белоградец, назначаване на трима ромски медиатори; осигуряване на специализиран персонал – психолози и логопеди; Обучение за работа в мултикултурна среда; Обучение от колеги за колеги; Провеждане на обучителни визити в общините Смядово и Ветрино за обмен на практически опит, много и разнообразни мероприятия с деца и родители, организиране на еднодневни екскурзии, зелено и морско училище, посещение на театър и изпълнение на мерки за информиране и публичност, кампании и промоционални дейности.

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG 06 - 210 «Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“ по Програма BG-06 „Деца и младежи в риск“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014

Информация за работа с целевите групи (27.18 MB, DOC)