Република България ● Община Смядово

Езици

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

петък, 17.03.2017 г.
Категория: 

На 16 март 2017 г. в гр. Смядово се проведе разширена информационна среща на Местната инициативна група/МИГ/ Дългопол-Смядово, на която присъстваха г-жа Иванка Петрова – Кмет на община Смядово, зам.-кметът на община Смядово г-н Иван Кюркчиев, членовете на Управителния и Контролния съвет на МИГ, представители на местния бизнес, земеделски производители, служители от Общинска администрация Смядово. Срещата се проведе във връзка с участието на Община Смядово в „Местна инициативна група Дългопол-Смядово“ и за представяне на разработваната Стратегия за водено от общностите местно развитие(ВОМР), включително запознаване с проучванията във връзка с подготовката на Стратегията. Презентирани и обсъдени бяха основните мерки, по които ще може да се кандидатства с проектни предложения и финансиращите европейски фондове по различни оперативни програми. Обсъдено беше разпределението на финансовия ресурс. Предложен беше график за провеждане на информационни срещи за запознаване на обществеността със Стратегия за водено от общностите местно развитие, както и за работата на МИГ Дългопол-Смядово.

Стратегията е разработена на базата на извършени проучвания и анализ на характеристиките на територията и на местните потребности и потенциал. Стратегията отразява политиките на местно ниво. С нея се цели да се допринесе за развитие и стимулиране на предприемачеството и устойчив бизнес, както и за динамична жизнена среда на територията на община Смядово.

        

ПРОВЕДЕ СЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.