Република България ● Община Смядово

Езици

Публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

четвъртък, 10.07.2014 г.
Категория: 

ВАЖНО!
ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето и на основание чл. 101 б, ал. 3 от ЗОП, Ви съобщавам, че на 10.07.2014 г. Община Смядово публикува в портала на обществените поръчки и на интернет страницата си публична покана, за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране на следният инвестиционен проект: Подобряване на пътните настилки и подмяна на водопроводната мрежа на улици от уличната мрежа на гр. Смядово, община Смядово

Поръчката предвижда изготвянето на инвестиционен проект за следните обекти:

  • ул. Захари Величков - от ул. "Петлешков" до ул. "Ив. Вазов"
  • ул. "Ив. Вазов" от ул. "Г.С. Раковски до ул. Захари Величков"
  • ул. "Райна Княгиня" от ул. "Хр. Ботев" до ул. "Ст. Караджа"
  • ул. "Априлско въстание" от ул. "Бенковски" до ОТ 14
  • ул "Априлско въстание" от ОТ 14 до ул. "Ген. Заимов"
  • ул. "Генерал Заимов" от ул. "Априлско въстание" до ул. "Черноризец Храбър".

Прогнозната стойност на поръчката е  45 000 лв.  без  ДДС, а източника на финансиране е общинският бюджет.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.00 ч. на 21.07.2014 г. на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2  - Деловодство.

Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2014 г. от 10:00 ч. от комисия, назначена от възложителя.

Цялостна информация за обществената поръчка може да се намери в портала на обществените поръчки или в интернет страницата на Община Смядово.

С уважение,

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/
Кмет на Община Смядово