Република България ● Община Смядово

Езици

Публикуван е Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово

петък, 21.12.2018 г.

21/01/2019 г.

Справка за постъпили мнения, становища, възражения (213.48 KB, PDF)


21/12/2018 г.

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.12.2018 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за  изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово (приета с Решение №  на Общински съвет – Смядово, изменена и допълнена с Решение № 119/29.01.2009 г. по Протокол № 1/29.01.2009 г., с Решение № 293/31.01.2011 г. по Протокол № 21/31.01.2011 г., Решение № 326/30.01.2014 г. по Протокол № 1/30.01.2014 г., Решение № 404/31.07.2014 г. по Протокол № 8/31.07.2014 г., Решение № 36/28.01.2016 г. по Протокол № 1/28.01.2016 г., Решение № 119 по Протокол № 8 от 14.09.2016 г., Решение № 394 по Протокол № 7 от 26.07.2018 г. и Решение № 417 по Протокол № 9 от 25.10.2018 г.)

Предложенията и становищата могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2 или на e-mail: Obshtina_smiadovo@abv.bg

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

Мотиви:

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община СМЯДОВО:

В Държавен вестник бр. 98 от 27.11.2018 г. беше обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, с който бяха направени съществени изменения в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от 01.01.2019 г. Новите промени са в частта за определянето на данъка върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данъка върху превозните средства. Промените относно такса битови отпадъци влизат в сила от 01.01.2022 г. и на този етап не е необходимо внасянето на изменения и допълнения в общинската наредба, но промените, касаещи данъка върху недвижимите имоти и данъка върху превозните средства, влизат в сила от 01.01.2019 г. и това налага в най-спешен порядък да бъдат направени промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово.

Съгласно § 39 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане (Oбн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г., а когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

Най-съществени са промените относно данъка върху превозните средства, където се въвежда изцяло нов ред за изчисляване на данъка. С измененията в Закона за местните данъци и такси е възприета изцяло нова концепция за определяне на данъка върху превозните средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, като данъкът се определя по формула, която включва два компонента – имуществен и екологичен.

При имуществения компонент в закона се запазва принципът за определяне на по-високи ставки на данък за по-мощните автомобили, като се запазва правото на общинския съвет да определя размера на данъка в зависимост от мощността на автомобила. В Наредбата, в съответствие със закона са предложени шест диапазона на мощности на автомобили и е предложено запазване на досега действащите минимални стойности на размера на данъка за всеки диапазон на мощност, като за двата нови диапазона, а именно над 150 kW до 245 kW и над 245 kW са предложени минималните размери, определени по ЗМДТ.

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е определен в ЗМДТ и общинският съвет не може да го променя.

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5, 6 и EEV). Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4” и по-високи и минимално увеличение на данъка за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория по-ниска от „Евро 4”.

Важно е да се отбележи, че при изготвяне проекта на Наредбата сме взели ставки малко над минималните размери на данъка, съгласно ЗМДТ, а при определяне на екологичния компонент сме се спрели на минималните коефициенти за съответната екологична категория. По този начин се стремим да запазим сравнително ниски данъчни ставки близки до сегашните и да не се увеличава данъчната тежест върху данъкоплатците в Община Смядово.

Във връзка с направените промени в ЗМДТ е предвидено облекчението за превозни средства с действащо катализаторно устройство да не се прилага. С тази норма се цели и предотвратяване на случаите, в които данъчно задължени лица посочват в данъчната декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, че техния автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е отстранен.

Като положителен ефект за собствениците на моторни превозни средства е предвидено да не се прилага лимитиращата граница от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, като с коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-висока от „Евро 4”, независимо от мощността им. По този начин всички собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни средства отговарящи на по-високи екологични стандарти.

Променено е и данъчното облекчение за мотоциклети и мотопеди с мощност на двигателя до 74 kW включително, като данъчното облекчение за екологична категория „Евро 4” е 20 на сто, а за по-високите екологични категории – 60 на сто. Корекция е предвидена и в данъчното облекчение на автобусите, товарните автомобили над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи, като за тези съответстващи на категория „Евро 4” данъчното облекчение е 20 на сто, а за по-високите екологични категории – 50 на сто. Относно облагаемата товароносимост на товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона, вместо на всеки започнат тон, същата ще се изчислява на всеки започнати 750 кг.

По отношение на данък върху недвижимите имоти се предвижда да не се прилага данъчното облекчение за основното жилище и данъкът върху недвижимите имоти да се определя в пълен размер за всички жилища на данъчно задълженото лице, когато повече от едно жилище е декларирано като основно, като по този начин се намалява възможността за злоупотреби и отклонение от данъчното облагане.

 

ІІ. Цел на Наредбата:

Привеждане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово в съответствие с разпоредбите на Закона за местни данъци и такси;

 

ІІІ. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата:

Не са необходими допълнителни финансови средства, вследствие от приемането на измененията в Наредбата.

 

ІV. Очаквани резултати:

Очакват се допълнителни приходи от предлаганата промяна, с оглед приетата нова концепция за определяне на данък върху превозните средства и отпадането на част от данъчните облекчения.

Промените ще доведат в някой случаи до увеличаване на данъка, както на товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т, така и на някой леки автомобили, но в много случаи, при леките автомобили с висока мощност, с двигатели съответстващи на екологични категории ще има драстични намаления. Поради изцяло новия начин на облагане, при една част от превозните средства, в масивите липсват данните необходими за начисляване на данъците по новия ред, и не могат да се прогнозират никакви стойности. Също така законодателните промени варират в много детайлни различия от досегашния начин на изчисляване на данъка и не могат да се направят точни прогнози за реалните промени в очакваните общи постъпления.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Доколкото настоящите промени се налагат във връзка с влезли в сила изменения в закони, които са съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на Европейския съюз.

 

VІ. Правни основания:

Чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, разпоредбите на Раздел I Данък върху недвижимите имоти и Раздел IV Данък върху превозните средства, във връзка с чл. 8 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 75, 76, 77 и 78 от АПК.

Съгласно изискването на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, мотивите и проектът на Наредбата са публикувани на интернет страницата на Община Смядово на адрес: http://www.smyadovo.bg/bg/articles/obshtinski-suvet/proekti-na-naredbi-i-pravilnici.

По този начин на заинтересованите лица се предоставя срок за предложения и становища по проекта, считано от 21.12.2018г. до 20.01.2019г., включително.

Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Смядово и Общински съвет – Смядово, както и на следния e-mail адрес: Obshtina_smiadovo@abv.bg

   

Проектът на Наредбата ще бъде разгледан и обсъден на заседанието на Общински съвет – Смядово, което ще се проведе на 31.01.2019 г.

 

 

ПРОЕКТ

НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМЯДОВО

 

 

Измененията в Закона за местните данъци и такси са посочени в § 39 на Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. (Oбн., ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.), съгласно които за 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Във връзка с тези изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси, се налага да бъдат направени и съответни изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово, необходими за привеждането й в съответствие с нормативния акт от по-висш ранг.

 

I. Изменения и допълнения в Раздел І „Данък върху недвижимите имоти“

§ 1 В текста на чл.7, ал.1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

 

§ 2  В текста на чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата се прави следното допълнение, като след думите „вещно право“ се добави изразът „на ползване“.

 

§ 3 Създава се нова алинея 3 на чл. 19 със следния текст: „В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

 

§ 4В чл.20 се правят следните изменения:

1. в ал.1 думите „или придобитите по друг начин имоти“ се заменят със „сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията“, а думите „съответно носителят на ограниченото вещно право“ се заличават.

2. Създават се нови алинеи 2 и 3:

„(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 5, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.“

3. Досегашната алинея 2 става алинея 4 със следното съдържание:

 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

4. Досегашната алинея 3 става алинея 5 със следните промени: думите „При промяна на някое“ се заменят с „При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго“.

5. Досегашната алинея 4 става алинея 6 и в нея се създава изречение второ: „В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ, служителят по чл.5, ал. 1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

5. Досегашната алинея 5 става алинея 7.

6. Досегашната алинея 6 става алинея 8.

7. Досегашната алинея 7 става алинея 9 и се прави следното изменение: думите „или е започнало използването им“ се заличават.

8. Досегашната алинея 8 става алинея 10 и се прави следното изменение: думата „имота“ се заменя със „собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване“.

9. Създават се нови алинеи 11, 12, 13, 14, 15 и 16 със следното съдържание:

„(11) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.“

(12) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

(13) Органите, издаващи документите по ал.12, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.

(14) Данъкът по ал. 9 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.

(15) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.

(16) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 14 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.“

 

II. Изменения и допълнения в Раздел ІІ „Данък върху наследствата“.

 

§ 5. В чл. 30:

1. досегашният текст става ал. 1;

2. създава се ал. 2:

„(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, главен специалист „Данъчен инспектор“ определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.“

 

 

III. Изменения и допълнения в Раздел ІІІ „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин“.

§ 6. В чл.34 ал.3 думите „по чл. 14, ал. 1“ се заменят с „на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ“.

 

§ 7. В чл. 37, ал.2 думите „а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси,“ се заличават;

 

§ 8.  В чл.37 се създава нова алинея 3 със следното съдържание: В едномесечен срок от получаване на уведомлението от Службата по вписвания главен специалист „Данъчен инспектор определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица“.

 

IV. Изменения и допълнения в Раздел Раздел ІV „Данък върху превозните средства“.  

  § 9. Изменя чл. 41, ал.1, като същия придобива следното съдържание: „За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. годишния данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

 

ГДПС = ИмК x ЕК,

 

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2

 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

 

ИмК = СkW x Кгп,

 

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,50 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,33 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,60 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,10  лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

 

2. екологичният компонент  в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория

  Коефициент

Без екологична категория с екологични категории

„Евро 1“ и „Евро 2“

1,10

„Евро 3“ 

1,00

„Евро 4“  

0,80

„Евро 5“  

0,60

„Евро 6“ и „EEV”  

0,40

 

 

§10. В чл. 41, ал.2 в текста думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“.

 

§11. В чл. 41, ал.6 се изменя така: „Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е размер на 10 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.“

 

            §12. Към чл. 41 се създава нова ал. 14 със следното съдържание: „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

 

§13. В чл45, ал.1 се отменя;

 

§14. Изменя се чл. 45, ал. 2, както следва: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро

4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“

 

§15. Изменя се чл. 45, ал. 4, както следва: „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 данък.“

 

§16. Изменя се чл. 45, ал. 5, както следва: „Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

 

            §17. В чл. 47 се изменя и придобива следния вид„Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.“

           

§18. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смядово е приета с Решение № … от …. на Общински съвет – Смядово и влиза в сила от 01.01.2019 г.