Република България ● Община Смядово

Езици

Публикуван е ПРОЕКТ НА НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти

понеделник, 18.02.2019 г.

Мотиви за приемане (817.48 KB, PDF)

Проект на Наредба (46.51 KB, DOCX)

14/03/2019 г.

СПРАВКА

За постъпили мнения, становища и предложения

във връзка с предложение за приемане на проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ

 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА) изработването на проект на нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Законът изисква преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта да го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотиви (доклад), като на гражданите и юридическите лица се предоставя възможност да участват в процеса на изработване на нормативния акт, посредством обществени консултации под формата на становища, предложения и възражения по проекта.

В изпълнение на законовите разпоредби на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове на 18.02.2019 год., на интернет страницата на Община Смядово, на електронен адрес: http://smyadovo.bg/bg/articles/obshtinski-suvet/proekti-na-naredbi-i-pra... е публикуван проектът на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти, ведно с мотивите.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок, считано от 18.02.2019 год., в който имат възможност да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти. Становищата, предложенията и възраженията трябва да са свързани с проекта на нормативния акт, предмет на обществените консултации, като те следва да имат конкретен характер и да са аргументирани.

В срока за предложения и становища по публикувания проект на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилищни имоти (до 05.03.2019 г. включително) не са  постъпили.  

Настоящата справка е изготвена съобразно чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

Галин Неделчев

Специалист ОС