Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 1 от 26-01-2017 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 190, ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смядово за 2017 г.426.17 KB
РЕШЕНИЕ № 191, ОТНОСНО: Актуализиране на капиталовите разходи по бюджет 2016 г. по дейности и параграфи379.52 KB
РЕШЕНИЕ № 192, ОТНОСНО: Отчет за дейността и финансовото състояние на Общинското предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“ гр. Смядово за 2016 г.366.55 KB
РЕШЕНИЕ № 193, ОТНОСНО: Културен календар на Община Смядово за 2017 г.364.58 KB
РЕШЕНИЕ № 194, ОТНОСНО: Промяна на Решение № 181 по Протокол № 12 от 22.12.2016 г. и одобряване на проект за партньорско споразумение във връзка с кандидатстване на Община Смядово по процедура за директно предоставяне на БФП BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 като партньор415.88 KB
РЕШЕНИЕ № 195, ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 г.364.97 KB
РЕШЕНИЕ № 196, ОТНОСНО: Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2017 г.364.43 KB
РЕШЕНИЕ № 197, ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Общински план за младежта за 2017 г. в Община Смядово364.42 KB
РЕШЕНИЕ № 198, ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ365.27 KB
РЕШЕНИЕ № 199, ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ368.17 KB
РЕШЕНИЕ № 200, ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ374.77 KB
РЕШЕНИЕ № 201, ОТНОСНО: Отпускане на парична помощ366.38 KB