Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 1 от 30.01.2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 324: Приемане бюджета за 2014г. на Община Смядово264.35 KB
РЕШЕНИЕ № 325: Предложение за одобряване на промени в структурата на Общинска администрация Смядово184.95 KB
РЕШЕНИЕ № 326: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово 196.18 KB
РЕШЕНИЕ № 327: Годишен план за културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на община Смядово за календарната 2014 година185.63 KB
РЕШЕНИЕ № 328: Отчет за изпълнение на Програмата за управление на община Смядово за 2013г., втора година от мандат 2011-2015188.54 KB
РЕШЕНИЕ № 329: Кандидатстване на Община Смядово пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проектно предложение: „Улични водопроводи гр. Смядово, община Смядово” – І етап209.65 KB
РЕШЕНИЕ № 330: Разходи за командировки за периода 01.07.2013-31.12.2013г. на Кмета на община Смядово189.82 KB
РЕШЕНИЕ № 331: Даряване на придаваемо място по регулация от 70кв.м към ПИ с идентификатор 67708.306.270 по кадастралния план на гр. Смядово184.86 KB
РЕШЕНИЕ № 332: Разкриване на Център за настаняване от семеен тип за хора с умствена изостаналост в с. Веселиново211.05 KB
РЕШЕНИЕ № 333: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация215.62 KB
РЕШЕНИЕ № 334: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация185.4 KB
РЕШЕНИЕ № 335: Отпускане на финансова помощ185.27 KB