Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 1 от 30.01.2018 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Р Е Ш Е Н И Е № 325/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Промяна на капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2017 г.396.16 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 326/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Смядово за 2018 г.462.2 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 327/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Отчет за извършените разходи за командировки и получени средства от Кмета на община Смядово за периода от 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.394.41 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 328/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Определяне на размера на основното трудово възнаграждение на кметовете на населени места в община Смядово396.72 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 329/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.393.51 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 330/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Проект за Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост през 2018 г.391.35 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 331/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Смядово396.55 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 332/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Именуване на улица, находяща се от ОК 98 до ОК 97 кв. 26 по рег. план на с. Кълново, общ. Смядово397.28 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 333/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на Общински план за младежта за 2018 г. в община Смядово392.04 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 334/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Промяна на наименованията на предоставяните социални услуги на територията на община Смядово в съответствие с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане400.35 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 335/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Приемане на промени в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на община Смядово 2016-2020404.57 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 336/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Приемане на промени в ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ , Планов период 2018 г., по реализация на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Смядово 2016-2020 г.400.19 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 337/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ 414.1 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 338/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Смядово с проектно предложение с наименование „С грижа за вас, успяваме заедно“ пред Фонд „Социална закрила“399.03 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 339/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Годишен план за културните събития, тържества, чествания и прояви на територията на община Смядово за календарната 2018 година392.88 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 340/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 27.02.2018 г.398.49 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 341/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ389.05 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 342/30.01.2018 г. ОТНОСНО: Отпускане на еднократна финансова помощ391.28 KB