Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 10 от 25-09-2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 426, относно: Отчети за дейността и проблемите на кметствата: Кълново, Ново Янково и Черни връх306.64 KB
Решение № 427, относно: Информация за започване на учебната година 2014/2015, актуални проблеми и предложения за решаването им305.69 KB
Решение № 428, относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти, общинска собственост, находящ се в землището на с. Бял бряг и с. Желъд391.68 KB
Решение № 429, относно: Промяна в структурата и състава на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и благоустройство“, гр. Смядово318.01 KB
Решение № 430, относно: Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово372.01 KB
Решение № 431, относно: Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от потока битови отпадъци на територията на община Смядово307.02 KB
Решение № 432, относно: Осигуряване на средства за съфинансиране на строително-монтажните работи по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино“311.12 KB
Решение № 433, относно: Приемане на Дългосрочна Програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и биогорива в община Смядово за периода 2014-2020307.53 KB
Решение № 434, относно: Отпускане на финансова помощ308.1 KB
Решение № 435, относно: Отпускане на финансова помощ308.35 KB