Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 11 от 24-11-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 166- Относно: ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОБЛЕМИТЕ НА КЛУБОВЕТЕ НА ПЕНСИОНЕРА И КЛУБА НА ИНВАЛИДА В ОБЩИНА СМЯДОВО369.09 KB
РЕШЕНИЕ № 167- Относно: Промяна на характера на собствеността от публична в частна общинска собственост на недвижим имот, представляващ УПИ I-122, кв. 21 по плана на с. Кълново с площ 2300 кв.м, ведно с построената в имота Училищна сграда със ЗП 260 кв.м.371.88 KB
РЕШЕНИЕ № 168- Относно: Допълнения и изменения в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество372.28 KB
РЕШЕНИЕ № 169- Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на ПУП-ПЗ/план за застрояване/ и при необходимост ПУП-ПП/парцеларен план/ за елементите на техническата инфраструктура за ПИ-024041, местност „Ашлама гечит“, в землището на с. Янково, ул. Камчия № 38, община Смядово373.22 KB
РЕШЕНИЕ № 170- Относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 13.12.2016 г.371.73 KB
РЕШЕНИЕ № 171- Относно: Отпускане на парична помощ368 KB
РЕШЕНИЕ № 172- Относно: Отпускане на парична помощ375.37 KB