Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 11 от 30-10-2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 436, относно: Предоставяне на информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите, финансирани със средства от Европейския съюз за периода от 01.01.2014г. да 30.09.2014г.310.3 KB
Решение № 437, относно: Отчет на Общинската комисия за обществен ред и сигурност при Община Смядово за 2014г.309.04 KB
Решение № 438, относно: Промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смядово362.15 KB
Решение № 439, относно: Предложение за разделяне на ПИ № 000295 с площ от 6.217 дка с начин на трайно ползване: „друга територия нестопанска“ в землище с. Риш и продажба на новосъздадения ПИ № 000297 с площ от 0.916 дка313.73 KB
Решение № 440, относно: Приемане на Концепция за пространствено развитие на община Смядово308.27 KB
Решение № 441, относно: Издаване на запис на заповед от община Смядово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща финансиране на разходи за ДДС към авансово плащане по договор № 27/313/00065 от 18.07.2012 г. за проект: „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на община Смядово“, сключен между Община Смядово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция по мярка 313: „Насърчаване на туристическите дейности“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.365.65 KB
Решение № 442, относно: Избор на комисия, която да изготви предложение за съдебни заседатели306.69 KB
Решение № 443, относно: Приемане на предложение за съдебни заседатели за мандат 2015г.-2019г. от община Смядово за Районен съд гр. Велики Преслав305.84 KB
Решение № 444, относно: Учредяване право на преминаване и прокарване на кабелна електронна-съобщителна мрежа за кабелна телевизия в гр. Смядово, област Шумен307.83 KB
Решение № 445, относно: Учредяване право на преминаване и прокарване на кабелна електронна-съобщителна мрежа за обмен на данни и интернет разпространение в гр. Смядово, област Шумен309.5 KB
Решение № 446, относно: Отпускане на парична помощ305.37 KB
Решение № 447, относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия311.47 KB
Решение № 448, относно: Отпускане на парична помощ305.39 KB