Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 12 от 22-12-2016 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
РЕШЕНИЕ № 173 Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии369.48 KB
РЕШЕНИЕ № 174 Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Смядово369.44 KB
РЕШЕНИЕ № 175 Относно: Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Смядово368.18 KB
РЕШЕНИЕ № 176 Относно: Приемане на план за работата на Общински съвет Смядово за 2017 г.366 KB
РЕШЕНИЕ № 177 Относно: Даване на съгласие за предоставяне на финансова помощ за пострадалите жители на село Хитрино, област Шумен373.27 KB
РЕШЕНИЕ № 178 Относно: Промяна на капиталовите разходи и бюджета на Община Смядово за 2016 г.373.59 KB
РЕШЕНИЕ № 179 Относно: Утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване на дървесина и начални цени от горските територии, собственост на Община Смядово, през 2017 г.407.42 KB
РЕШЕНИЕ № 180 Относно: Кандидатстване на Община Смядово по BG05M9OP001-2.006-„Развитие на социалното предприемачество“ по ОПРЧР 2014-2020, с проектно предложение „Общинско социално предприятие за обществено хранене – Смядово“403.6 KB
РЕШЕНИЕ № 181 Относно: Кандидатстване на Община Смядово по процедура за директно предоставяне на БФП „Комбинирана процедура за проектиране на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020397.47 KB
РЕШЕНИЕ № 182 Относно: Създаване на Фонд за поддръжка на реновираното съоръжение за пътна безопасност в ДГ „Маргаритка“ гр. Смядово и на закупеното оборудване по проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино“397.22 KB
РЕШЕНИЕ № 183 Относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово за изпълнение на дейности по следните проекти: „Ние сме активни и посоката избираме сами “, „Осигуряване на топъл обяд - 2016 в Община Смядово” и „Качествена грижа за достоен живот в Община Смядово“ 404.37 KB
РЕШЕНИЕ № 184 Относно: Предоставяне на трансфер в размер на 256,12 лева от бюджета на ОУ „Васил Априлов“ с. Риш за финансиране на непризнати разходи по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора“ по ОПРЧР395.14 KB
РЕШЕНИЕ № 185 Относно: Трансформиране на част от предоставения временен безлихвен заем за финансиране на следните проекти „Обучения и заетост на младите хора“ по ОПРЧР и „Осигуряване на топъл обяд в община Смядово – 2015“, като трансфер между бюджетна и извънбюджетна сметка на Община Смядово397.85 KB
РЕШЕНИЕ № 186 Относно: Финансиране на възникнал временен недостиг на средства с безлихвен заем от набирателните сметки на Община Смядово393.58 KB
РЕШЕНИЕ № 187 Относно: Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с психични разстройства, с. Черни връх, общ. Смядово и разкриване на нова социална услуга „Защитено жилище“ за хора с психични разстройства в с. Янково, общ. Смядово като делегирана от държавата дейност391.77 KB
РЕШЕНИЕ № 188 Относно: Отпускане на парична помощ370.82 KB
РЕШЕНИЕ № 189 Относно: Отпускане на парична помощ373.03 KB