Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 13 от 18-12-2014 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Решение № 453, относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Смядово и неговите комисии за периода 07-12.2014 г. 304.66 KB
Решение № 454, относно: Приемане на Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Смядово за периода 07-12.2014 г. 304.93 KB
Решение № 455, относно: Разходите за командировки на Кмета на община Смядово за периода 01.07.2014 г. – 08.12.2014 г. 305.75 KB
Решение № 456, относно: Приемане на План за работата на Общински съвет Смядово за 2015 г. 304.21 KB
Решение № 457, относно: План-сметка и размер на такса „Битови отпадъци“ за 2015 г. на територията на община Смядово378.12 KB
Решение № 458, относно: Актуализиране на бюджет 2014 г. по дейности и параграфи450.6 KB
Решение № 459, относно: Промяна на капиталовите разходи на Община Смядово за 2014 г.311.28 KB
Решение № 460, относно: Подкрепа за кандидатстване с проекти за финансиране по Програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика314.8 KB
Решение № 461, относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем между бюджетната и извънбюджетна сметка на Община Смядово313.06 KB
Решение № 462, относно: Даване на съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Смядово за изпълнение на дейности по проект „Подкрепа за достоен живот“, към Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Схема „Алтернативи“ 316.45 KB
Решение № 463, относно: Промяна на Решение № 140 по Протокол № 12 от 30.08.2012 г. за издаване на запис на заповед от Община Смядово в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор № 27/313/00065 от 18.07.2012 г. по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. за проект „Изграждане на посетителски център за експониране на етнографското наследство и природните забележителности на Община Смядово“, сключен между Община Смядово и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция313.36 KB
Решение № 464, относно: Приемане на решение за одобрение на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и кадастрален план на с. Александрово, общ. Смядово, обл. Шумен311.06 KB
Решение № 465, относно: Вземане на решение от Общински съвет Смядово за откриване на процедура за провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдена транспортна схема в пакети Община Смядово482.98 KB
Решение № 466, относно: Заявление за издаване на Разрешително за ползване на воден обект – язовири и микроязовири – публична общинска собственост /по чл. 46, ал. 1 на Закона за водите/ 306.7 KB
Решение № 467, относно: Отпускане на финансова помощ 305.89 KB
Решение № 468, относно: Отпускане на финансова помощ305.67 KB
Решение № 469, относно: Отпускане на финансова помощ305.72 KB
Решение № 470, относно: Отпускане на финансова помощ306.39 KB