Република България ● Община Смядово

Езици

Решения по Протокол № 2 от 22.02.2018 г.

Файлове: 
Прикачен файлРазмер
Р Е Ш Е Н И Е № 343/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация405.27 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 344/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2017 г.389.12 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 345/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Предоставяне ползването на общинските пасища, мери и ливади през стопанската 2018-2019 година415.6 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 346/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Актуализиране на бюджет 2018 г. по дейности и параграфи410.98 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 347/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Заявление с Вх. № 57/20.01.2018 г. от „Нетуоркс-България“ ЕООД – гр. Русе402.91 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 348/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Предложение за опрощаване на дължими публични задължения390.84 KB
Р Е Ш Е Н И Е № 349/22.02.2018 г. ОТНОСНО: Отпускане на финансова помощ392.59 KB